Ymunwch â’r Ymgyrch Caru Ein Colegau

Mae Wythnos Caru Ein Colegau yn gyfle i dynnu sylw at yr ystod o waith eithriadol sy’n mynd ‘mlaen, a’r staff ysbrydoledig sy’n gwneud hi’n bosibl. Mae’r wythnos yn gyfle i alw ar Lywodraeth Cymru am fuddsoddiad gwell mewn colegau, a thal teg i’r staff.

Mae colegau addysg bellach yn rhan hanfodol o system addysg Cymru. Maent yn darparu ystod o gyfleoedd dysgu gydol oes, addysg alwedigaethol a thechnegol o’r radd flaenaf, sgiliau sylfaenol a chymwysterau academaidd ac uwch, mae colegau yno i gynorthwyo pobl i gyflawni eu huchelgais. Wedi’u lleoli’n ganolig i gymunedau ledled Cymru, maent yn ganolfannau cyfleoedd sy’n gyrru symudedd cymdeithasol ac fel darparwyr sgiliau sy’n hybu economïau lleol a rhanbarthol. At ei gilydd, effaith economaidd colegau AB i’r gymuned fusnes lleol yng Nghymru yw £4 biliwn bob blwyddyn.

Mae colegau AB yng Nghymru yn rhoi buddion cadarnhaol sylweddol i’w prif grwpiau o randdeiliaid: dysgwyr, cymdeithas, trethdalwyr a’r gymuned fusnes lleol, ond ers cyhyd mae y gwaith hanfodol wedi cael ei anwybyddu a’i tan ariannu.

Dyna pam mae colegau a UMC Cymru yn dod at ei gilydd i alw am arian gwell a thal teg i golegau addysg bellach. Rhwng 2009 a 2019, mae cyllidebau colegau wedi’i thorri. Bydd sicrhau setliad cyllid teg ar gyfer colegau yn sicrhau’r gallu iddynt barhau i chwarae rôl hanfodol yn y system addysg ehangach a chynnig darpariaeth sydd angen ar Gymru, sef darparu sgiliau o ansawdd uchel.

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, "Mae gan golegau ran hanfodol i sicrhau fod gan bobl y sgiliau a’r wybodaeth i fynd i’r gweithle yn hyderus a helpu cyfrannu at economi Cymru. Mae ColegauCymru yn gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn gweld gwerth mewn addysg a hyfforddiant galwedigaethol ac yn dymuno parhau â’i gefnogaeth."

Danfonwch e-bost at hannah.murray@colegaucymru.ac.uk am ragor o wybodaeth, neu i ddarganfod sut y gallech gymryd rhan yn #LoveOurColleges, cliciwch yma i lawrlwytho'r pecyn cymorth.

“Mae addysg bellach yn rhan greiddiol o system addysg esblygiadol Cymru. Dylai fod pawb yn gallu cael mynediad i, a ffynnu mewn, addysg beth bynnag eu cefndir. Dylai fod pawb hefyd yn gallu dilyn y llwybr orau iddyn nhw, ac mae sicrhau fod ein colegau yn hygyrch ac wedi’u cyllido’n dda yn hollbwysig i hynny.”

- Gwyneth Sweatman, Llywydd UCM Cymru

Other Events