Colegau yn parhau i ddileu rhwystrau i Ddysgwyr ADY

Mae ColegauCymru yn croesawu lansiad gwefan ‘Pathfinder ADY’, gyda'r nod o bontio'r bwlch rhwng dilyniant o'r ysgol i'r coleg ar gyfer dysgwyr a'u teuluoedd. Mae’r adnodd wedi’i gynllunio i roi gwybodaeth glir a chyson ar sut mae colegau yn cefnogi dysgwyr ag anghenion ychwanegol.

Mae Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol ac Addysg Tribiwnlys 2018 yn ei gwneud yn ofynnol i golegau yng Nghymru newid y ffyrdd y maent yn diwallu anghenion pobl ifanc ag anawsterau dysgu a / neu anableddau. Mae colegau yn croesawu'r newidiadau sy'n seiliedig ar ddull darparu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Dyma’r adnodd cyntaf o'i fath yng Nghymru, a grëwyd trwy gydweithrediad rhwng Coleg Caerdydd a'r Fro, Coleg Penybont, Y Coleg Merthyr Tudful, Coleg y Cymoedd a Llywodraeth Cymru. Mae’n rhan o’u hymrwymiad i wneud y daith i'r coleg mor hawdd â phosibl i bobl ifanc a'u rhieni.

Cafodd y wefan ei lansio’n swyddogol yn y Senedd heddiw, gyda chynulleidfa o 100, yn cynrychioli colegau a phartneriaid ehangach sydd â diddordeb mewn addysg i bawb.

Dywedodd Carwyn Jones AC: “Roedd gwella'r system addysg ar gyfer pobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol yn flaenoriaeth i mi tra roeddwn yn fy swydd fel Prif Weinidog. Mae'n galonogol gweld fod cyflwyno Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg Cymru wedi sbarduno prosiectau fel hyn.

“Mae dileu rhwystrau i addysg i bawb yn angerddol bwysig i mi ac felly rwyf wrth fy modd i weld lansiad yr adnodd ‘Pathfinder ADY’ sy'n helpu'r achos.

“Mae hefyd yn gyfle gwych i glywed am lwyddiant dysgwyr ifanc sydd wedi bod yn y coleg a chlywed am eu camau nesaf. Mae gan bobl ifanc Cymru botensial fawr. ”

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru: “Mae cyflwyno Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysgol (Cymru) yn rhoi pwyslais ar greu ymagwedd bositif at addysg a datblygiad ym maes ADY. Rydym yn falch o gefnogi sefydlu’r wefan ‘Pathfinder ADY’ a'r holl waith da arall sy'n digwydd yn y maes ADY ar draws Colegau yng Nghyrmu.

“Drwy'r wefan hon, bydd pob person ifanc yn cael mynediad at y lefel sylfaenol o wybodaeth sydd ei hangen i wneud penderfyniad gwybodus am fynychu’r coleg. Roeddem eisiau cyfleu'r wybodaeth hon mewn modd dealladwy a syml, gan ddefnyddio straeon am fyfyrwyr sydd wedi bod drwy’r run drefn a sicrhau fod y wybodaeth gyfredol yma ar gael ar wefannau lleol y colegau hefyd.

“Gall symud ymlaen i goleg fod yn frawychus i'r person ifanc a'i deulu, a gobeithiwn wneud cymaint ag y gallwn i leddfu pryderon, er mwyn gwneud y newid mor hawdd â phosibl”

adybraenaru.cymru Lluniau'r lansiad