Dilyniant yn allweddol yng Nghwricwlwm Drafft newydd i Gymru 2022

Mewn ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Cwricwlwm Drafft i Gymru 2022, dywedodd ColegauCymru fod angen ystyried o ddifrif sut mae'r cwricwlwm newydd yn cysylltu â'r cyfnod nesaf yn nhaith y dysgwyr, wrth iddynt symud ymlaen i waith neu astudiaethau pellach.

Mae’r chwe Maes Dysgu a Phrofiad (AOLE) newydd mewn celfyddydau mynegiannol; Iechyd a lles; y Dyniaethau; Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu; Mathemateg a rhifedd; Gwyddoniaeth a thechnoleg yn gyfle gwych i ennyn diddordeb dysgwyr, ac i athrawon ddarparu cwricwlwm sy'n heriol.

Fodd bynnag, mae sicrhau fod adnoddau ar gael i gefnogi staff addysgu i gyflwyno'r cwricwlwm newydd yn hanfodol. Mae sicrwydd o fynediad at adnoddau cefnogol yn berthnasol pa bynnag cam mae’r dysgwr arni - unai wrth gwblhau eu haddysg orfodol neu wrth iddynt ddechrau ar astudiaeth neu waith pellach.

Dywedodd Dr Rachel Bowen, Cyfarwyddwr Polisi a Datblygu ColegauCymru: “Mae'r sector Addysg Bellach yn cefnogi uchelgeisiau'r cwricwlwm newydd. Rydym i gyd am weld y pedwar diben yn cael eu cyflawni: dysgwyr uchelgeisiol a galluog; cyfranwyr mentrus, creadigol; dinasyddion egwyddorol, gwybodus; ac unigolion iach, hyderus. ”

“Fodd bynnag, mae angen i ni sicrhau bod darlithwyr colegau yn barod i gwrdd ag anghenion y mathau newydd hyn o ddysgwyr a'u cefnogi i gyflawni eu potensial llawn. Mae angen dechrau paratoi nawr, a nid aros nes bod y garfan gyntaf o ddysgwyr yn cyrraedd ym mis Medi 2027. Mae rhaid ystyried sut i hyfforddi staff Addysg Bellach ochr yn ochr ag athrawon ysgol, a gwella’r cydweithio.

“Yn dilyn ymchwil a wnaed gan ColegauCymru, a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, roedd gan bob un o'r gweithgorau AOLE gynrychiolydd o'r sector Addysg Bellach i ddarparu mewnbwn arbenigol. Er mwyn paratoi'r sector yn llawn ar gyfer y newidiadau sydd i ddod, mae angen i ni helpu i ledaenu dealltwriaeth o'r cwricwlwm newydd ar draws Addysg Bellach ar bob lefel. Mae angen adnoddau ar frys ar draws y sector Addysg Bellach i gefnogi hyn. ”

“Mae ColegauCymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i gadarnhau eu cynlluniau i gefnogi'r sector Addysg Bellach i baratoi ar gyfer goblygiadau'r cwricwlwm newydd. Mae angen y gefnogaeth i sicrhau bod dilyniant dysgwyr yn y dyfodol yn parhau yn llym, heb unrhyw aflonyddwch”.

Sylwadau Gymraeg yn unig