Darlun cymysg ar ganlyniadau TGAU yng Nghymru

Heddiw mae ColegauCymru yn llongyfarch yr holl ddysgwyr sy'n derbyn eu canlyniadau TGAU ac yn dathlu'r gwaith caled sydd wedi mynd i'w cyflawniadau.

Er bod perfformiad TGAU cyffredinol wedi gwella 1.2 pwynt canrannol gyda 62.8 y cant o’r ymgeiswyr yn cyflawni gradd C neu'n uwch o gymharu â 2018, bu gostyngiad yn yr ymgeiswyr sy'n derbyn graddau A*-C mewn Mathemateg, Mathemateg-Rhifedd, Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg.

Gostyngodd canran y dysgwyr A*-C Cymraeg Iaith Gyntaf ychydig ar y flwyddyn flaenorol, tra gwelodd Cymraeg Ail Iaith gynnydd sylweddol yn nifer y cofrestriadau, a eglurwyd yn rhannol gan nad oes cwrs byr Cymraeg Ail Iaith mwyach. Mae hyn wedi effeithio ar ganlyniadau cyffredinol myfyrwyr gyda 63.1 y cant yn cyflawni graddau A*-C yn 2019 o gymharu â 74.8 y cant yn 2018.

Gwelodd Bagloriaeth Cymru gynnydd cyffredinol mewn llwyddiant, fel y gwnaeth yr elfen Dystysgrif Her Sgiliau.

Dywedodd Dr Rachel Bowen, Cyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus ColegauCymru: “Mae heddiw’n gyfle i ddathlu llwyddiant dysgwyr ledled Cymru a’u cefnogi i gymryd y camau cyffrous nesaf tuag at yrfa werth chweil. Byddem yn annog dysgwyr, ynghyd â'u rhieni a'u gofalwyr, i feddwl am yr ystod enfawr o bosibiliadau sydd bellach ar gael iddynt a'r potensial i gymryd llwybrau galwedigaethol yn ogystal â rhai academaidd traddodiadol. Ledled Cymru, mae colegau addysg bellach yn cynnig ystod enfawr o gyrsiau: amrywiaeth o opsiynau galwedigaethol yn ogystal â Lefel A."

“Ar gyfer y dysgwyr hynny na fyddent efallai wedi cyflawni popeth yr oeddent yn ei obeithio heddiw, mae yna ystod eang o opsiynau ar gael ledled rhwydwaith colegau addysg bellach Cymru, gan gynnwys ailsefyll a chefnogaeth arbenigol i ddysgwyr sydd ei angen. Mae yna hefyd gyfleoedd cyffrous i oedolion sy'n edrych i uwchsgilio wrth i ni geisio creu diwylliant o ddysgu gydol oes yng Nghymru."

“Dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf, mae ColegauCymru yn edrych ymlaen at weithio gyda rhanddeiliaid allweddol i ddadansoddi canlyniadau a thueddiadau TGAU yn fwy manwl, a datblygu opsiynau polisi i sicrhau bod mwy o ddysgwyr yn cael eu cefnogi’n well i gyrraedd eu potensial llawn ar y cam hwn o’u haddysg.”