Aelod y Cynulliad yn amlinellu ymchwil ddiweddaraf ColegauCymru, ‘Creu Cymru gwell - Gwersi o Ewrop’

(llun: www.senedd.tv)

Mae’r ymgyrchydd a cefnogwyr dros Addysg Bellach, John Griffiths AC wedi tynnu sylw at bwysigrwydd adroddiad diweddaraf ColegauCymru ‘Creu Cymru gwell - Gwersi o Ewrop’.

Mae’r adroddiad, y cyfraniad diweddaraf gan ColegauCymru i'r ddadl bolisi ar gydnerthedd economaidd, sgiliau yn nodi sut y gall Cymru wneud y gorau o'r wybodaeth a'r profiad a rennir gan ein partneriaid mewn gwledydd Ewropeaidd eraill. Bydd yr adroddiad a luniwyd gan arbenigwyr Addysg Bellach a gynorthwyir gan arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd yn gymorth i ymateb yr heriau polisi cyfredol sy'n ymwneud â chynllunio sgiliau. Bydd hefyd yn chwarae rhan allweddol i baratoadau'r sefydliad ar gyfer Maniffesto Etholiad y Cynulliad 2021.

Gwnaed y datganiad ar yr ail ar bymtheg o Fedi yn ystod y Cyfarfod Llawn. Diolchodd y Trefnydd a'r Gweinidog sy'n gyfrifol am Fusnes y Cynulliad, Rebecca Evans AC i John Griffiths am dynnu sylw at yr adroddiad wrth mynegi'n ei ddiddordeb hi i dderbyn copi er mwyn lywio meddwl y Llywodraeth wrth iddynt ddatblygu'r agenda cyflogadwyedd a sgiliau.

Wrth i'r hinsawdd wleidyddol yn y DU, ac ar draws y byd, barhau i fod yn ansicr, mae materion o ystwythder economaidd a sut i baratoi'n well ar gyfer sioc economaidd yn bwysicach fyth.

Wrth siarad yn y siambr, dywedodd John Griffith, “Mae gwir angen i ni ganolbwyntio ein meddyliau ar anghenion sgiliau Cymru'r dyfodol a sicrhau ein bod yn darparu mor effeithiol ag sy’n bosibl.”

Dilynwch John Griffiths AC ar Twitter trwy @JGriffithsLab a dilynwch @ColegauCymru i gael y newyddion diweddaraf o faesydd Addysg Bellac a Dysgu Seiliedig ar Waith ac ar sgiliau.

Dolen i'r cyhoeddiad