ColegauCymru yn dathlu llwyddiant prosiect Erasmus + YSDA yn Naples

17-10-18

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae saith gwlad Ewropeaidd fel rhan o Eramsus + (prosiect a ariennir gan Ewrop) wedi cydweithio ar hyrwyddo cynhwysiad cymdeithasol i ddysgwyr BME trwy weithgaredd corfforol i wella iechyd. Mynychodd ColegauCymru a dros 100 o gynadleddwyr o Ewrop gynhadledd yn Naples ddydd Gwener ddiwethaf i ddathlu effaith a llwyddiant y prosiect.

Prif ffocws prosiect YSDA (Llysgennad Datblygu Chwaraeon Ieuenctid) oedd darparu cyfleoedd i newid - mae'r llysgenhadon ifanc wedi bod yn gatalydd i’r newid. Maent wedi darparu cyfleoedd mewn colegau gydag amgylcheddau diogel a chroesawgar i grwpiau lleiafrifoedd ethnig gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol. Mae'r prosiect hwn eisoes wedi cael effaith, ac o ganlyniad mae rhwydweithiau a phrosiectau newydd ar gyfer pobl ifanc yn 2018- 2019 ar uwch-sgilio ffoaduriaid a rhyngweithio cymdeithasol yn eu lle.

Mae’n ffaith fod gostyngiad mewn gweithgareddau corfforol ym mhobl ifanc ôl-16 mor uchel â 50% ar gyfer rhai grwpiau. Mae ColegauCymru wedi ymrwymo i leihau'r gyfradd hon i sicrhau Cymru iachach a mwy cyfartal. Mae effaith y prosiect YSDA wedi bod yn arbennig o amlwg yn Abertawe a Chasnewydd, gyda phrosiect Casnewydd yn agor y drws ar gyfer gweithgaredd newydd yng nghampws Nash Road, Coleg Gwent. Drwy ymgysylltu gyda'r prosiect YSDA, nodwyd bod gan Gampws Dinas Gwent yng Ngholeg Gwent garfan o 500 o fyfyrwyr BME. Nid oedd y campws wedi bod yn rhan o brosiectau blaenorol ac nad oedd ganddi unrhyw adran chwaraeon / cwricwlwm neu gynnig cyfoethogi cysylltiedig ar gyfer myfyrwyr. Cyflwynodd y sefyllfa hon gyfle i'r coleg ddatblygu gweithgareddau newydd ac roedd yn gyfle i Gasnewydd, BME sport Cymru a Chwaraeon Cymru ddatblygu perthnasau ehangach.

Dywedodd Sarah Howells, Coleg Gwent, "mae bod yn rhan o’r prosiect YSDA wedi ein galluogi i gyrraedd cymunedau ag unigolion sy'n anoddach eu cyrraedd ac sydd wedi bod trwy gymaint i gyrraedd Cymru hyd yn oed. Mae'r ymdeimlad o berthyn ac ymgysylltu ag eraill o sefyllfaoedd tebyg wedi caniatáu i'r dysgwyr ffynnu ac ennill gobaith trwy weithgarwch corfforol ar gyfer dyfodol mwy disglair ac iach."

Mae colegau yn ymroddedig i gynhwysiad cymdeithasol a darparu mynediad dysgu gydol oes i bawb. Wedi'i leoli'n ganolog mewn trefi a dinasoedd, gan dorri i lawr y rhwystrau yn enwedig ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches trwy ddarparu addysg. Erbyn hyn mae cyfleoedd corfforol a chyfeillgarwch yn rhan bwysig o weithgareddau colegau ledled Cymru.

Un o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru i golegau AB yng Nghymru yw i ‘Gyrraedd y Safonau Rhyngwladol a rhagori arnynt’. Drwy ddarparu sgiliau a gwybodaeth, uchelgais, hyder a chymwysterau sydd eu hangen ar ein dysgwyr, medrwn eu cefnogi i lwyddo. Mae integreiddio a chynnwys pob dysgwr yn hanfodol i lwyddiant cyflawni'r uchelgais hon, ac mae ColegauCymru yn gweithio'n weithredol gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i ddiogelu parhad mynediad at gyfleoedd prosiect Erasmus + ar ôl Brexit.

Nodiadau

Mae ColegauCymru yn rheoli'r prosiectau symudedd consortiwm Erasmus + mwyaf yn y DU. Yn 2018, derbyniodd ColegauCymru gyllid o € 1.3 miliwn a fydd yn galluogi dros 520 o ddysgwyr galwedigaethol a phrentisiaid i ymgymryd â lleoliadau gwaith am bythefnos ar draws Ewrop. Bydd y prosiect hwn yn dod i ben ar 31 Awst 2020. Un enghraifft yw prosiect YSDA o’r prosiectau niferus y mae ColegauCymru yn ymwneud â hwy.

Rhannwch eich straeon coleg gan ddefnyddio'r hashtag #CaruEinColegau rhwng 15 - 19 Hydref i gymryd rhan!

Beth yw Caru Ein Colegau?