ColegauCymru yn llongyfarch Mark Drakeford

06-12-18

ColegauCymru yn llongyfarch Mark Drakeford

Hoffai ColegauCymru yr elusen addysg ôl-16 Cymru longyfarch Mark Drakeford ar cael ei ethol yn Arweinydd newydd Llafur Cymru.

Roedd y maniffesto yn ystod yr ymgyrch yn galonogol, gan fod yr arweinydd newydd yn cydnabod rôl allweddol Colegau Addysg Bellach, nid yn unig fel sefydliadau addysg, ond fel canolfannau cymunedol sy'n darparu dyraniad ariannol o £ 4 biliwn i'r economi leol bob blwyddyn yng Nghymru.

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, Iestyn Davies, “Hoffai ColegauCymru longyfarch yr arweinydd newydd ac edrychwn ymlaen at ei gefnogaeth barhaus i’r sector sy'n darparu cymaint ar gyfer dysgwyr, cymunedau ac economi Cymru."

Ychwanegodd, "Mae ColegauCymru yn credu y bydd yn rhaid mynd i'r afael â phroblemau prinder sgiliau, hyrwyddo dysgu gydol oes, a pharhau i wella sgiliau yn y gweithle. Mae hyn yn allweddol wrth gefnogi polisïau Llywodraeth Cymru fel y'u nodir yn "Ffyniant i bawb", ac yn hanfodol i wireddu gweledigaeth gwlad ffyniannus. Edrychwn ymlaen at weithio gyda'r Blaid Lafur i sicrhau Cymru iachach a chyfoethog ".

Hoffai’r elusen hefyd ddiolch i'r Prif Weinidog Carwyn Jones am ei waith dros y naw mlynedd diwethaf fel arweinydd.  Ac i estyn cydnabyddiaeth i’r ymgeiswyr arall, Eluned Morgan a Vaughan Gethin wrth iddynt ddangos eu cefnogaeth dros yr agenda dysgu gydol oes, yn eu hymgyrch a thrwy eu portffolios gweinidogol priodol.