Deall sut mae Cymwysterau Cymru yn teithio

Yr wythnos hon mynychodd ColegauCymru gyfarfodydd grŵp llywio i drafod cynnwys yr adroddiadau cyfeirio a fydd yn cael eu cyflwyno i'r Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd (EQF) yn ddiweddarach eleni. Os ydych chi'n ystyried gweithio neu astudio dramor neu recriwtio rhywun o'r tu allan i'r DU, yna mae'r newyddion hwn yn bwysig chi.

Mae ColegauCymru yn gweithio gyda Chymwysterau Cymru, Ofqual a Fframwaith Credydau a Chymwysterau yr Alban a rhanddeiliaid eraill i gyfeirio cymwysterau yn y DU i'r Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd (EQF). Mae yna lawer o newidiadau i gymwysterau a bydd yr ymarfer ailgyfeirio hwn yn dod â'r wybodaeth rydym yn ei rhannu â gwledydd eraill yn gyfoes. Bydd hyn yn galluogi myfyrwyr, gweithwyr a chyflogwyr yng Nghymru i gymharu gwybodaeth gyfredol ar gymwysterau a chymwysterau Ewrop ac yn gynyddol mewn gwledydd ar draws y byd, fydd yn ei gwneud hi’n haws i bobl symud rhwng gwledydd i astudio neu weithio.

 Mae'r diagram 'Fan' yn dangos lefelau FfCChC a rhai enghreifftiau o'r gwahanol fathau o ddysgu sydd ar gael ar bob lefel.

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru: "Mae'r EQF yn helpu i lwyfannu cymwysterau a lefelau Cymreig a'r DU ochr yn ochr â chymwysterau o wledydd eraill. Mae hyn yn galluogi pobl â chymwysterau Cymraeg i ddeall mathau o swyddi neu gyrsiau y gallent fod yn gymwys i ymgeisio am dramor. Y nod yw cefnogi pobl i gyflawni eu gyrfa ac uchelgais astudio, yn seiliedig ar ddealltwriaeth o'r cymwysterau y maent eisoes wedi'u hennill. Mae'r gwaith ailgyfeirio hwn yn hollbwysig wrth i bobl symud o wlad i wlad a rôl i rôl. Yr uchelgais yw goresgyn rhwystrau wrth i ni barhau i weithio gyda'n gilydd i sicrhau bod cydnabyddiaeth sgiliau a chymwysterau yn cael eu halinio'n well ledled y byd ".

Daeth i'r casgliad "ar y cyd, gallwn barhau i greu byd lle gall cymwysterau ac unigolion deithio".

Am ragor o wybodaeth am y Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd a chefnogaeth ar gyfer symudedd ewch i wefan Skills for Europe. www.cymru.skillsforeurope.uk.