Dathlu Arweinwyr Colegau Benywaidd Ysbrydoledig a Llwyddiannus

Rhes uchaf o luniau: Karen Philips - Coleg y Cymoedd, Lisa Thomas - Coleg Merthyr Tudful , Kay Morgan - Coleg Gŵyr Abertawe and Sue Price - Coleg Cambria.
Rhes isaf o luniau: Kathryn Robson - Addysg Oedolion Cymru, Kay Martin - Coleg Caerdydd a’r Fro, Viv Buckley - Coleg Penybont, Amanda Daniels - Coleg Sir Gâr.

A hithau’n Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, braf yw gallu rhoi sylw i arweinwyr colegau benywaidd Cymru. Pobl yw’r rhain sydd wedi ymrwymo i wella cyflawniad a chyfleoedd i ddysgwyr ledled Cymru. Pobl ydynt sydd wedi dod i’r gweithle gan ddatblygu eu sgiliau a chreu gyrfaoedd gwerth chweil, cyn mynd yn eu blaenau i ennill gwobrau a gwneud gwir wahaniaeth yn y sector addysg bellach.

A hithau wedi’i phenodi’n ddiweddar yn Bennaeth Coleg y Cymoedd, mae Karen Philips yn weithiwr proffesiynol yn y maes Adnoddau Dynol. Ymunodd â’r sector addysg bellach fel Dirprwy Bennaeth ym mis Ebrill 2008. Meddai: “Cafodd ein coleg gydnabyddiaeth yn ddiweddar gan Chwarae Teg am y gwaith mae’n ei wneud i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol yn y gweithle. Mae cael gweithlu amrywiol yn hollbwysig i'n llwyddiant, ac rydym yn cydnabod pwysigrwydd datblygu polisïau ac arferion sy’n helpu ein gweithlu i ffynnu a chyflawni.”

Mae Kay Martin yn Bennaeth Grŵp Coleg Caerdydd a’r Fro, sefydliad addysg bellach mwyaf Cymru ac un o'r pum mwyaf yn y Deyrnas Unedig. Cyrhaeddodd y rhestr fer am wobr Arweinydd y Flwyddyn yng Ngwobrau Womenspire Chwarae Teg yn 2018. Meddai Kay: “Yn y coleg rydym yn credu’n gryf mewn rhoi cyfleoedd cyfartal a hyrwyddo llwybrau a chyfleoedd gyrfa nad ydynt efallai’n dilyn y stereoteipiau traddodiadol. Ein nod yw rhoi i bawb addysg o wir ansawdd sy’n creu pobl fedrus a chyflogadwy. A ninnau’n Arweinydd Amrywiaeth, mae’n dangos ein bod wedi ymrwymo i fod yn gynhwysol ac i roi gwell cyfleoedd i bawb.”

Mae helpu dysgwyr benywaidd i fod yn uchelgeisiol, yn fentrus ac yn ymwybodol o’u holl opsiynau gyrfa a’r dewis o gyrsiau yn flaenoriaeth i bob coleg. Daeth Lisa Thomas yn Bennaeth Coleg yng Ngholeg Merthyr Tudful yn haf 2018. Meddai: “Rwy’n frwd dros hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth o gyfleoedd ymhlith pob darpar ddysgwr a dysgwyr y dyfodol. Gan weithio ar y cyd â’r ysgolion lleol a Llywodraeth Cymru, rydym wedi ceisio mynd i’r afael â diffyg cydbwysedd mewn cyfleoedd gyrfa. Drwy weithio gyda chyflogwyr i wella’r cyngor gyrfaoedd a’r arweiniad i ddisgyblion blwyddyn 9 ac uwch, roedd cyfle i ddangos y gyrfaoedd sydd ar gael i fenywod yn y maes STEM. Elfen allweddol o hyn oedd gweithio gyda'r Academi Beirianneg Frenhinol a sefydliadau pwysig eraill er mwyn cyflwyno newidiadau sylfaenol a chynaliadwy i addysg peirianneg ac annog mwy o fenywod i ystyried y maes hwn fel llwybr gyrfa yn y dyfodol."

Mae #IWD2019 yn cydnabod, yn dathlu, yn cefnogi ac yn ysbrydoli holl fenywod y byd, ond mae neges bwysig yn rhan o’r diwrnod hefyd, sef codi ymwybyddiaeth o’r cynnydd sy’n cael ei wneud i wella a gwarchod hawliau menywod ym mhob man.

Mae colegau’n sicr yn rhoi cyfleoedd cyfartal i wneud cynnydd mewn gyrfa, ac nid oes dwywaith fod Penaethiaid y colegau’n ysbrydoliaeth i’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr colegau. Fel cenedl, mae gan Gymru gyfrifoldeb i sicrhau ein bod yn datblygu potensial economaidd menywod, ac mae colegau ar flaen y gad wrth ddatblygu gweithleoedd ac arferion gwaith modern lle mae menywod yn parhau i gyflawni a ffynnu.

Ymunodd Sue Price â Choleg Cambria yn 2016 fel Pennaeth. Mae Sue yn athrawes gymwysedig ac mae ganddi Radd Meistr mewn Rheoli Addysg, sy’n golygu bod ganddi gefndir academaidd a galwedigaethol ill dau. Dechreuodd ei gyrfa fel darlithydd coleg yn 1991, ac mae wedi gweithio yn y sector Addysg Bellach am dros 25 mlynedd. Meddai Sue: “Rwy'n falch iawn fy mod yn fenyw mewn swydd uwch mewn addysg bellach yng Nghymru heddiw, ac yn falch bod dwy ran o dair o'r uwch dîm rheoli yng Ngholeg Cambria yn fenywod. Rwy'n hynod o angerddol ynglŷn â sut y gall addysg rymuso menywod a bod yn rym cadarnhaol sy’n hyrwyddo cydbwysedd rhwng y rhywiau.”

Penodwyd Amanda Daniels yn Bennaeth Cynorthwyol yn ddiweddar. Dechreuodd ar ei gyrfa addysgu yng Ngholeg Gorseinon, cyn symud i Goleg Sir Gâr yn 1993 fel arweinydd cwrs chwaraeon. Dringodd drwy’r adran chwaraeon yng Ngholeg Sir Gâr cyn cael swydd reoli ganolog mewn addysgu a dysgu. Fe’i penodwyd yn ddiweddar yn bennaeth cynorthwyol addysgu, dysgu ac ansawdd. Meddai Amanda: “Mae bod yn bennaeth cynorthwyol yn fy helpu i wireddu fy mreuddwydion. Fel uwch arweinydd, menyw a mam, rwy’n awyddus i greu gwaddol a fydd yn ysbrydoli pobl eraill i gyflawni popeth o fewn eu gallu, i ddysgu, i ddatblygu ac i wireddu’u potensial. Mae’r swydd arwain hon yn rhoi’r cyfle imi wneud hyn.”

Mae Kay Morgan wedi gweithio yn y byd addysg am dros 20 mlynedd, a bu’n Is-Bennaeth Coleg Gŵyr Abertawe ers wyth mlynedd. Meddai Kay: “Mae bod yn fenyw sy’n arwain yn golygu fy mod yn gallu rhoi safbwynt benywaidd wrth i benderfyniadau pwysig gael eu gwneud, a’r rheini’n dylanwadu ar y sefydliad, ar sut y mae’n gweithio, ac ar ei ddyfodol. Mae modd rhoi cydbwysedd wedyn i’r grwpiau sy’n gwneud penderfyniadau mawr. Mae modd bod yn batrwm i fenywod eraill yn fy mywyd proffesiynol a phersonol, gan ddangos, gyda gwaith caled, ymrwymiad a hunanhyder, nad oes pall ar uchelgais. Mae hyn yn arbennig o bwysig imi gan mai ym maes therapi harddwch y mae fy nghefndir galwedigaethol ac addysgu, ac rwyf wedi llwyddo i wneud cynnydd yn fy ngyrfa reoli o’r man cychwyn hwnnw nad oedd yn academaidd. Fy nghyngor i fenywod ym mhob man yw bod yn rhaid cydnabod gwerth safbwynt benywaidd a ffordd menywod o weithio. Dylech ddathlu hynny drwy fod yn chi eich hun, drwy beidio ag ymddiheuro am hynny, a thrwy beidio â meddwl bod yn rhaid ymddwyn mewn ffordd wahanol i wneud cynnydd.”

Mewn rheoli adnoddau dynol y mae cefndir Kathryn Robson, Prif Weithredwr Addysg Oedolion Cymru. Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad mewn swyddi arwain a rheoli yn y sectorau Addysg Uwch ac Addysg Bellach. Meddai: “Ar ôl gweithio yn y diwydiant preifat ac addysg uwch / addysg bellach, rwyf bob amser wedi bod yn rhan o dîm lle mae arweinwyr benywaidd wedi bod yn flaenllaw, a lle mae dilyniant mewn gyrfa ar gael i'r rheini sy’n barod i weithio amdano. Mae'n gyffrous gweld y cyfleoedd sydd ar gael i hyrwyddo cydbwysedd rhwng y rhywiau. Mae arferion cyflogaeth sy'n hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, yn eithaf syml, yn "gwneud synnwyr busnes da" gan fod hyn yn denu pobl dalentog beth bynnag fo'u rhyw neu gefndir.”

Viv Buckley yw Dirprwy Bennaeth Coleg Penybont, ac enillodd ‘Wobr Arweinyddiaeth yn y Sector Cyhoeddus’ yng Ngwobrau Arwain Cymru 2018. Meddai Viv: “A minnau’n arweinydd, mae’n fraint gallu grymuso ein staff a’n dysgwyr benywaidd i ddefnyddio’u talent i ffynnu mewn byd sy’n fwy cystadleuol nag erioed. Mae’r thema #BalanceForBetter ar gyfer IWD2019 yn bwysicach fyth oherwydd hynny – dewch inni alw am gydraddoldeb proffesiynol a chymdeithasol, gan fod hynny’n sicr o roi hwb i’n heconomïau.”

Meddai Claire Roberts, Cyfarwyddwr Materion Allanol ColegauCymru: “Mae’n amlwg bod colegau’n gweithio’n galed i greu amgylchedd cynhwysol i weithwyr lle gall menywod a dynion gyflawni i’r un graddau waeth beth fo’u rhywedd. Wrth i gymdeithas barhau i newid, bydd ein syniad o gydraddoldeb yn parhau i esblygu. Ond rwy'n hyderus y bydd menywod, cyflogwyr a dysgwyr yn dal i gael eu cefnogi a’u hannog i gyflawni eu huchelgais mewn colegau.”

Heddiw, ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, dyma ddathlu a chydnabod ein Penaethiaid Benywaidd sydd ar flaen y gad yn hyn o beth. Pobl uchelgeisiol sydd â gweledigaeth yw’r rhain, pobl a chanddynt werthoedd cadarn wrth roi cyfleoedd dysgu gydol oes o’r radd flaenaf i ddysgwyr, gweithwyr, cyflogwyr a chymunedau ledled Cymru. Edrychwn ymlaen yn arw at allu dathlu mwy o lwyddiant gan fenywod yn y dyfodol.