ColegauCymru yn galw am Ddangosyddion newydd a thargedau clir i ddiogelu dyfodol Cymru

Mae ColegauCymru wedi ymateb i ymgynghoriad diweddar Llywodraeth Cymru ar sut rydym yn cynorthwyo Gweinidogion Cymru i fesur cynnydd y genedl tuag at y nodau llesiant, fel y nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Yn gyffredinol, mae ColegauCymru yn cefnogi'r pum meini prawf ar gyfer dewis y cerrig milltir cenedlaethol, gan fod y materion a gynhwysir yn bwysig i'r sector addysg bellach (AB) a thu hwnt. Rydym hefyd yn derbyn y 17 dangosydd y gosodir y cerrig milltir hyn yn eu herbyn, a ddewisir gan Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag, mae ColegauCymru yn cynnig cynnwys Dangosydd Cenedlaethol 38: Canran y bobl sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon dair gwaith neu fwy yr wythnos. Mae'r dangosydd hwn yn cefnogi mwy nag un o'r nodau llesiant yn y Ddeddf, a byddai'n werthfawr o ran gwella a thracio cynnydd ein cenedl. Mae data 2017 yn dangos bod anweithgarwch corfforol yn costio £35 miliwn y flwyddyn i GIG Cymru. Trwy gynyddu faint o weithgarwch corfforol y mae pobl yn cymryd rhan ynddo, gallwn leihau'r adnoddau sydd eu hangen i gynnal y costau hyn.

Credwn fod angen targedau clir a chyraeddadwy ar bob Dangosydd yn y tymor byr, canolig a hir. Mae ColegauCymru hefyd yn galw am arweiniad cryfach gan Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol. Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, “Hyd yn hyn, er bod y Ddeddf wedi'i chyflwyno, credwn fod polisi ac ymarfer cyhoeddus wedi bod 'fusnes fel arfer', ac felly ni fydd yn darparu dewisiadau amgen dilys a gwelliant yng ngolwg cenedlaethau'r dyfodol y bod ni fel elusen yn ceisio eu sicrhau. Bydd penderfyniadau polisi ar brosiectau mawr yn seiliedig ar fethodolegau hen ffasiwn a phenderfyniadau cynllunio a wneir gan awdurdodau lleol, heb ystyried yr effaith ar bobl a'r lleoedd y maent yn byw ynddynt yn y dyfodol, yn parhau i fod yn brif ddangosydd llwyddiant y Ddeddf wrth newid sut mae Cymru yn darparu gwasanaethau cyhoeddus.”

Eleni, bydd Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru yn edrych ar “Datganoli a Darparu Gwerth Cyhoeddus mewn Addysg”. Ynghyd â'n partneriaid, rydym yn awyddus i archwilio rôl sefydliadau addysg bellach yn eu cymunedau a sut mae pob punt a fuddsoddir mewn addysg yn dod â elw sylweddol o ran manteision i'r gymdeithas ehangach a chenedlaethau'r dyfodol. Gall hyn fod yn unrhyw beth o dermau economaidd, i'r manteision cymdeithasol sy'n deillio o greu dinasyddion iachach ac ymgysylltiol. Ymunwch â ni i ystyried rôl addysg bellach wrth fynd i'r afael â rhai o'r materion mwyaf sy'n wynebu cymdeithas yr 21ain ganrif, yng Nghymru a thu hwnt.

I ddarganfod ragor o wybodaeth am y Gynhadledd eleni, ewch i'r Tudalen Digwyddiad