Cynhadledd ColegauCymru yn dangos bod gwir ddyhead i weddnewid pethau

07-06-18

Yng nghynhadledd ColegauCymru, 'Byd o Gyfleoedd – cyrraedd a churo safonau rhyngwladol’ ar 6 Mehefin, pwysleisiwyd pwysigrwydd manteisio ar wahanol fodelau ac arferion addysgol o bob cwr o’r byd er mwyn creu a darparu system o’r radd flaenaf yng Nghymru.

Mae addysg ôl-orfodol yng Nghymru yn wynebu newid, a dangosodd y gynhadledd hon fod colegau a sefydliadau addysg bellach wedi ymrwymo i fod yn gwbl barod, gan werthfawrogi’r buddion i’r naill ochr a’r llall o ddysgu gwersi o dramor. Maent yn manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd i ymwneud â chydweithwyr rhyngwladol, ac yn achub ar gyfleoedd i ddysgwyr a staff symud o le i le drwy Erasmus+ a phartneriaethau’r British Council Cymru.

Gan ganolbwyntio ar ddwy thema fras, sef arloesi ac arwain a dysgu gan y byd ehangach, canolbwyntiodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes a’r Athro Ellen Hazelkorn ar rôl hollbwysig colegau wrth weithredu a chyflawni gweledigaeth ac uchelgais Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg. Yn ymuno â hwy ar y llwyfan roedd Digipen, Tknika a Go Compare a rannodd amrywiaeth o negeseuon am addysg, a‘r rheini'n ymwneud â’r maes technoleg ac arloesi mewn polisi addysg a hyfforddiant galwedigaethol, gan ddefnyddio enghreifftiau rhyngwladol i gyd-fynd. Cafodd y cynrychiolwyr fodd i fyw mewn rhaglen lawn o weithdai, a’r rheini’n ymwneud ag egnïo cenedlaethau'r dyfodol, arloesi wrth gydnabod sgiliau, llywodraethu da, cymwysterau yn y farchnad leol a byd-eang, creu Cymru well, mwy medrus a chydnerth, a sut y mae cystadlu ar lwyfan y byd yn ysbrydoli rhagoriaeth mewn sgiliau ymhlith ein dysgwyr a’n colegau. Carl Roberts, gohebydd gwleidyddiaeth a chwaraeon y BBC, oedd yn cyflwyno’r digwyddiad, ac roedd hi’n amlwg fod gan y gynhadledd agwedd fodern iawn at y darlun mwy, sef cyflogadwyedd ac uchelgais gyrfa ein dysgwyr yng Nghymru.

Cafwyd cefnogaeth amlwg gan randdeiliaid hen a newydd, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, British Council Cymru, Jisc, City & Guilds, Chwaraeon Cymru, Cymwysterau Cymru, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Capital Law a Brewin Dolphin. Ymhlith yr arddangoswyr roedd CBAC, Emsi, Barclays, Learndirect, Simply Do Ideas, Ncfe / cache, Empowering Learning a Canvas.

Meddai Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, yr elusen addysg ôl-orfodol: "Mae llawer gennym i fod yn falch ohono o ran y modd y gweithredwn yng Nghymru, ond rydym am wneud popeth i beidio â bod yn hunanfodlon, a byddwn yn dewis a dethol unrhyw arferion byd-eang sy'n arbennig o effeithiol, gan eu haddasu i’n model yng Nghymru.

“Roedd ein cynhadledd flynyddol yn gyfle penigamp i ddangos bod sector ôl-orfodol y colegau a’r sefydliadau addysg bellach wedi ymrwymo i feincnodi'n rhyngwladol, a hynny er mwyn sicrhau bod Cymru'n dal i ragori wrth ddarparu addysg, sgiliau a hyfforddiant o ansawdd da er budd ein dysgwyr, ein cyflogwyr, ein cymunedau ac economi Cymru”.

 

News & Press contact

For all media enquiries, please contact:

Claire Roberts
External Affairs Director

T: 02920 522 500
M: 07534 859426

Related page

Other Press