Y colegau'n allweddol i feddiannu cyfleoedd a ddarperir gan awtomeiddio

23-08-18

Gyda nifer o swyddi'r dyfodol heb eu creu eto, mae angen system addysg hyblyg ar Gymru sy'n parhau i gefnogi dysgu gydol oes ac sy’n rhoi cyfle i oedolion ddatblygu sgiliau er mwyn eu galluogi i lenwi'r bwlch sgiliau a fydd yn deillio o awtomeiddio. Mae’r colegau mewn sefyllfa dda i helpu gweithlu Cymru i addasu i'r newid cyflogaeth hwn.

Mae ColegauCymru / ColegauCymru, yr elusen addysg, hyfforddiant a sgiliau ôl-orfodol yn croesawu'r adroddiad ar yr ymchwiliad i "Diwydiant 4.0 - dyfodol Cymru" a'r argymhelliad y dylai Llywodraeth Cymru "ail-ffocysu ac ailddatblygu ei gefnogaeth i ddysgu gydol oes, gan greu ffyrdd newydd a hygyrch i weithwyr sydd mewn perygl o gael eu dadleoli o achos awtomeiddio yn y lle cyntaf i ailhyfforddi a datblygu sgiliau. "

Mae cyllid i helpu mynd i'r afael â'r heriau yma yn hanfodol. Fel rhan o sesiwn dystiolaeth i'r Pwyllgor, nododd Dr Rachel Bowen, Cyfarwyddwr Polisi a Datblygiad yng NgholegauCymru, bwysigrwydd buddsoddi mewn dysgu gydol oes, gan ddweud "efallai y bydd y costau sy'n deillio o beidio buddsoddi mewn addysg hyd yn oed yn fwy".

Nid mater o "ysgogi pobl tuag at brifysgol" yn unig yw hyn, ond yn hytrach ystyried y sgiliau y bydd eu hangen ar gyflogwyr a gweithwyr yn y dyfodol a'r Gymru yr ydym ei eisiau. Mae cydweithio rhwng Addysg Bellach ac Addysg Uwch yn gryfach nac erioed gan fod pawb sy'n ymwneud ag addysg ôl-orfodol yn dod ynghyd i geisio atebion i'r heriau sydd o'n blaenau.

Wrth i economi Cymru wynebu "her oes" o awtomeiddio a newidiadau i waith yn y dyfodol, mae adroddiad gan Bwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau'r Cynulliad Cenedlaethol wedi ceisio codi ymwybyddiaeth o rai syniadau a chysyniadau allweddol trwy gymryd rhan mewn trafodaeth am sut mae Cymru'n paratoi ar gyfer y chwyldro digidol.

Daeth y Pwyllgor i'r casgliad y bydd creu cyfleoedd ar gyfer dysgu gydol oes yn ffactor hanfodol wrth leihau'r risg i'r rhai sy'n gweithio mewn rôl sydd mewn perygl o awtomeiddio. Mae ColegauCymru yn cytuno'n galonogol gyda'r casgliad hwn ac yn edrych ymlaen at weithio gyda'r Pwyllgor, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i ddatblygu gweledigaeth ar gyfer addysg ôl-orfodol sy'n hyblyg ac yn diwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr am y degawdau sydd ar y gweill.

www.cynulliad.cymru

Trawsgrifiad - http://record.assembly.wales/Committee/4864

Adroddiad - http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11717/cr-ld11717-w.pdf

News & Press contact

For all media enquiries, please contact:

Claire Roberts
External Affairs Director

T: 02920 522 500
M: 07534 859426

Related page

Other Press