Llwyddiant TGAU yn cefnogi dilyniant i fyfyrwyr

23-08-18

Hoffai ColegauCymru fel yr elusen addysg ôl-16 yng Nghymru gynnig llongyfarchiadau i bob dysgwr ar gyflawni eu canlyniadau TGAU heddiw wrth i’r canlyniadau ganiatáu iddynt symud ymlaen gyda'u haddysg a'u hyfforddiant. Rhaid rhoi cydnabyddiaeth arbennig hefyd i'r colegau a'r staff sy'n ymroddedig i gefnogi dysgwyr i gyflawni eu potensial trwy ailsefyll a dychwelyd i addysg.

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, "Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod pwysigrwydd darparu cyfleoedd TGAU ar gyfer ystod eang o ddysgwyr. Mae nifer yr ailsefyll a'r canlyniadau yn parhau'n gymharol sefydlog, felly dylid parhau i monitro'r canlyniadau er mwyn cefnogi Cymru i gyflawni ei uchelgais o fod yn genedl dysgu gydol oes. Heddiw, ar ddiwrnod canlyniadau TGAU, y prif ffocws yw sicrhau bod pob dysgwr, ond yn enwedig y rheiny sy'n 16 oed, yn cael y grym i gymryd y camau nesaf yn eu taith ddysgu personol. "

Mae'r elusen eisoes wedi cefnogi'r newidiadau i TGAU yng Nghymru yn enwedig yn y camau a gymerwyd er mwyn eu gwneud yn fwy perthnasol i fyd gwaith. Drwy gadw system radd A * - G gellir ei adnabod ac mae’n parhau yn hawdd ei deall i ddysgwyr, rhieni a chyflogwyr sy’n gallu cydnabod canlyniad y dysgwr a chynnal dilyniant.

Daeth Mr Davies i'r casgliad, "Er y bydd llawer yn dathlu, heddiw, bydd rhai dysgwyr yn meddwl beth i'w wneud nesaf. Mae opsiynau ar gael trwy rwydwaith coleg addysg bellach Cymru ar gyfer ailsefyll a chymorth arbenigol i ddysgwyr fel yr angen. Mae opsiynau hefyd ar gael i oedolion sydd am wella’u sgiliau trwy ddysgu rhan amser ledled Cymru. "


Nodiadau

CBAC

  • Fel y cafwyd yr wythnos diwethaf o ran y canlyniadau Safon Uwch, am i fyny mae'r duedd yma eto, gyda chyfran y myfyrwyr yng Nghymru yn ennill graddau A*-A yn cynyddu; o 17.9% i 18.5% eleni.
  • Er gwaethaf y ffaith bod nifer y cofrestriadau wedi gostwng 8.9%, parhau i aros yn gymharol sefydlog y mae'r perfformiad TGAU cyffredinol yng Nghymru. Enillodd 61.6% o fyfyrwyr raddau A*-C ar draws yr holl bynciau; o gymharu â 62.8% yn 2017.

Cymwysterau Cymru

  • Yng Nghymru, mae'r perfformiad cyffredinol mewn cymwysterau TGAU yr haf hwn yn gymharol sefydlog. Mae'r gyfran o raddau A* ac A a ddyfarnwyd wedi cynyddu ychydig, mae'r gyfran o raddau A* i C wedi lleihau ac mae'r gyfradd lwyddo gyffredinol (A*-G) wedi lleihau ychydig.
  • Mae'n bwysig cofio mai dim ond arholiadau a gafodd eu sefyll yng Nghymru yr haf hwn gan fyfyrwyr o bob oedran y mae'r canlyniadau hyn yn cyfeirio atynt. Nid ydynt yn rhoi darlun llawn na chywir o'r cymwysterau TGAU a gyflawnwyd gan ddisgyblion 16 oed yng Nghymru. Mae'r garfan o fyfyrwyr a safodd arholiadau TGAU mewn rhai pynciau craidd yr haf hwn yn wahanol iawn i flynyddoedd blaenorol.
  • Yr haf hwn, bu gostyngiad mawr yn nifer y myfyrwyr Blwyddyn 10 a gofrestrwyd ar gyfer cymwysterau TGAU. Y rheswm tebygol am hyn yw'r newid a wnaed i bolisi Llywodraeth Cymru sy'n golygu, o haf 2019, mai dim ond canlyniad cyntaf myfyriwr fydd yn cyfrif tuag at dablau perfformiad ysgolion.
  • Y llynedd, gwelwyd y nifer uchaf erioed o fyfyrwyr yn sefyll arholiadau TGAU yn gynnar ym Mlwyddyn 10. O ganlyniad, mae nifer y myfyrwyr Blwyddyn 11 sydd wedi sefyll eu harholiadau mewn rhai pynciau yr haf hwn yn is na blynyddoedd blaenorol. Cyflawnodd nifer sylweddol o fyfyrwyr Blwyddyn 11 eu cymwysterau TGAU mewn Cymraeg Iaith, Saesneg Iaith, Mathemateg a Mathemateg-Rhifedd mewn cyfres arholiadau gynharach – yn ystod haf neu aeaf 2017 – felly ni chofnodir eu canlyniadau fel rhan o ddata yr haf hwn.
  • Mae nifer y myfyrwyr sy'n sefyll y cymwysterau TGAU gwyddoniaeth newydd wedi cynyddu. Mae hyn oherwydd mai dim ond canlyniadau o'r cymwysterau TGAU diwygiedig newydd all gyfrif tuag at fesurau perfformiad ysgolion o'r flwyddyn hon ymlaen. Erys canlyniadau TGAU mewn Bioleg, Cemeg a Ffiseg yn sefydlog.
News & Press contact

For all media enquiries, please contact:

Claire Roberts
External Affairs Director

T: 02920 522 500
M: 07534 859426

Related page

Other Press