Croesawu arweinydd newydd Ceidwadwyr Cymreig y Cynulliad

06-09-2018

Hoffwn longyfarch Paul Davies ar ei rôl newydd fel Arweinydd Ceidwadwyr Cymreig y Cynulliad. Mae’u haddewidion i fod yn feiddgar, drawiadol ac amgen yn ei arweinyddiaeth i gymryd y blaid ymlaen yn galonogol, ac mae’r amcan i rymuso pobl ifanc i ddefnyddio'u sgiliau a gwneud gwahaniaeth i'w groesawu. 

Yn lled ddiweddar, clywsom yr arweinydd newydd yn siarad ar Taro Post am yr angen i Lywodraeth Cymru gefnogi cryfhau rôl colegau, er mwyn hyrwyddo'r manteision ac ehangu mynediad i addysg alwedigaethol ledled Cymru. Anogodd colegau i barhau i fod yn gyfoes wrth ymwneud gyda phobl ifanc a’u sgiliau, er mwyn creu cenhedlaeth newydd o entrepreneuriaid. Mae Colegau yng Nghymru yn addysgu, hyfforddi a datblygu sgiliau tua 150,000 o ddysgwyr o flwyddyn i flwyddyn ac maent yn ymrwymedig i'r rhu’n agenda. 

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, "Mae'n galonogol clywed y parch a’r galw am gydradd feddwl tuag at addysg alwedigaethol ac academia yn flaenoriaeth i'r arweinydd newydd. Mewn cysylltiad â'u cenhadaeth ddinesig, mae colegau'n bartner allweddol wrth gyflawni'r weledigaeth hon, wrth gynnig cwricwlwm amrywiol a rhoi cyfleoedd i gymunedau i gael mynediad at addysg.

Parhaodd "Mae'n bwysig cofio yn amlach na pheidio, colegau AB yw’r lle y mae dysgwyr yn mynd am yr ail gyfle. Mae'n rhaid inni sicrhau cyllidebau cyson ac iach ar gyfer addysg ôl orfodol i'r dyfodol er mwyn darparu llwybrau dilyniant i'n dysgwyr".

Daeth Mr Davies i'r casgliad "gyda thirwedd wleidyddol Cymru a'r DU mewn cyfnod o newid, mae'n hanfodol fod lles y dysgwr yn wraidd i'r penderfyniadau polisi addysg. Wrth wneud hynny a darparu cyfleoedd dilyniant a chyflogadwyedd byddwn yn cefnogi twf a ffyniant Cymru".

Bydd cyfarfod Grŵp Trawsbleidiol ColegauCymru ar 9 Hydref 2018. Y pwnc trafod yw "Ariannu i'r Dyfodol" wedi’i leoli yn Nhŷ Hywel. Digwyddiad gwahoddiad yn unig yw hwn - os hoffech fynychu, cofrestrwch eich manylion ar www.fforwmservices.com a bydd gwahoddiad yn dilyn yn fuan

News & Press contact

For all media enquiries, please contact:

Claire Roberts
External Affairs Director

T: 02920 522 500
M: 07534 859426

Related page

Other Press