Gweithrediad Brys yn Hanfodol i Gynyddu Nifer y Dysgwyr sy'n Cyflawni Dysgu ar Lefel Uwch Mewn Lleoliadau Dysgu yn y Gweithle

20-09-18

Mae canfyddiadau adroddiad Estyn heddiw ar Brentisiaethau Uwch mewn dysgu yn y gweithle wedi annog yr elusen addysg ôl-orfodol, ColegauCymru, i alw am weithrediad brys i wella cyfraddau gorffen ac i weithredu argymhellion yr adroddiad. Dylai Llywodraeth Cymru ymateb drwy sefydlu tasglu penodol i ddwyn ynghyd y gwahanol weithgareddau amrywiol sy'n ymwneud â gwella ansawdd, yr adolygiadau parhaus o gymwysterau, fframweithiau arolygu a rhaglenni dysgu yn gyffredinol.

Dylai y tasglu adeiladu ar yr isadeiledd presennol a chyflawni gwelliant go iawn, drwy gynnwys y mecanwaith Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol (RSP). Blaenoriaeth Cymru, ei genhadaeth genedlaethol yw codi cyflawniad dysgwyr a chyflwyno'r sgiliau cywir i bobl ac economi Cymru.

I orffen, mae ColegauCymru yn galw am ddiwedd yr arfer ddiangen o gomisiynu contractia’u Dysgu yn y Gweithle ac yn galw am ostyngiad yn y gwaith o gomisiynu addysg dechnegol a galwedigaethol. Mae'r elusen yn honni bod rhaglenni caffael wedi arwain at gystadleuaeth ddiangen ac yn syfrdanu cydweithrediad.

Wrth drafod yng nghyfarfod Fforwm Polisi Cymru'r bore yma, dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, "Yn sgil casgliadau ac argymhellion adroddiad Estyn nid yw ein hymagwedd gyfredol yn addas at y diben. Mae angen sylw brys gan bawb sy'n rhannu'r uchelgais i greu Cymru sy'n ffynu gyda system addysg alwedigaethol a technegol o'r radd flaenaf.”

https://www.estyn.llyw.cymru/adroddiadau-thematig/prentisiaethau-uwch-mewn-dysgu-yn-y-gwaith

News & Press contact

For all media enquiries, please contact:

Claire Roberts
External Affairs Director

T: 02920 522 500
M: 07534 859426

Related page

Other Press