ColegauCymru yn croesawu Arweinydd Newydd i Blaid Cymru

28-09-18

Llongyfarchiadau i Adam Price ar ddod yn arweinydd newydd Plaid Cymru. Mae ColegauCymru yn edrych ymlaen at weithio gydag Adam a'i blaid i ddiogelu mynediad at lwybrau addysgu ôl-16 o safon uchel ym meysydd academaidd, galwedigaethol a thechnegol mewn cymunedau ledled Cymru.

Hoffai ColegauCymru ddiolch i Leanne Wood am ei chefnogaeth i'r sector fel cyn arweinydd Plaid Cymru. Edrychai ColegauCymru ymlaen at barhad o’r cydweithio yn y dyfodol gyda Leanne a Rhun sydd eisoes yn eiriolwr gwerthfawr o AB Cymru ers dod i’r Cynulliad.

Yn ystod y ras arweinyddiaeth, addawodd Mr Price i gyflwyno cynnydd o 1c o dreth incwm er mwyn rhoi hwb i werth £1 biliwn i addysg Cymru. Mae ColegauCymru yn croesawu trafodaeth bellach ar yr addewid yma er mwyn edrych ar y manylder a'r cynlluniau ar gyfer dyraniad i addysg ôl-16 a sut fedrwn droi’r addewid yn realiti.

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru: "Mae'n galonogol clywed bod addysg yn parhau i fod yn flaenoriaeth i'r arweinydd newydd. Mae’r colegau wedi ymrwymo i ddarparu addysg, hyfforddiant a sgiliau mewn cymunedau ar gyfer y bobl, a’u cenhadaeth graidd yw darparu ar gyfer y gymuned ddinesig. Mae sicrhau ariannu a chyllideb deg gan Lywyodraeth Cymru i’r sector, i'r lefel maent yn ei haeddu bellach yn hanfodol ".

Parhaodd, "cyhoeddodd ColegauCymru adroddiad yn edrych ar fanteision economaidd colegau i Gymru, oedd yn canfod bod yr effaith ariannol i economi Cymru yn £4 biliwn y flwyddyn. Mae hyn yn y bôn yn gryno yn dangos gwerth a chyfraniad sylweddol a wneir gan golegau AB i Gymru ".

Daeth i'r casgliad, "Wrth i ni symud i flwyddyn academaidd a gwleidyddol newydd, edrychwn ymlaen at y cyfleoedd sy'n cael eu hwynebu gan y nifer o newidiadau ar draws tirwedd wleidyddol Cymru, â phartneriaeth gyda'r holl bartïon".

Mae cyfarfod Grŵp Trawsbleidiol ColegauCymru nesaf ar 9 Hydref 2018 yn trafod "Ariannu i'r Dyfodol" yn Nhŷ Hywel. Digwyddiad gwahoddiad yn unig yw hwn - os hoffech chi fynychu, cofrestrwch eich manylion yn www.fforwmservices.com <http://www.fforwmservices.com> a bydd gwahoddiad yn dilyn yn fuan.

News & Press contact

For all media enquiries, please contact:

Claire Roberts
External Affairs Director

T: 02920 522 500
M: 07534 859426

Related page

Other Press