ColegauCymru yn galw ar Ysgrifennydd y Cabinet i osod amserlen ar gyfer y Comisiwn newydd

12-10-18

Mae ColegauCymru yn croesawu cyhoeddiad heddiw o'r crynodeb o ymatebion i'r ddogfen ymgynghori dechnegol "Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus - y camau nesaf". Yn gyffredinol, mae'r crynodeb yn rhoi asesiad teg o'r safbwyntiau a gyflwynir gan y sector Addysg Bellach, tra’n tynnu sylw at wahaniaethau barn allweddol o feysydd eraill. Mae triniaeth teg dysgwr a phob sefydliad sy'n ymwneud â darpariaeth ôl-16, gan gynnwys dosbarthiadau chweched dosbarth, yn hollbwysig wrth i'r ddeddfwriaeth ddatblygu.

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, Iestyn Davies, "Rydym yn falch o weld y datblygiadau diweddaraf yn y broses o weithredu argymhellion yr Adolygiad Hazelkorn a symud tuag at sefydlu'r Comisiwn newydd. Fodd bynnag, er ein bod ni’n derbyn bod hi'n bwysig cael y ddeddfwriaeth hon yn iawn, mae'n bryd i Ysgrifennydd y Cabinet amlinellu amserlen glir ar gyfer y camau nesaf yn y broses ac ar gyfer cyflwyno'r ddeddfwriaeth. Yr ydym eisoes yn hanner ffordd drwy'r Cynulliad presennol ac mae'n debygol y bydd hwn yn Fesur cymhleth."

"Mae'r sector Addysg Bellach yn hapus i gynorthwyo gyda'r broses barhaus. Serch hynny, mae gennym bryderon o hyd, er ein bod yn canolbwyntio ar fanylion y Comisiwn newydd a sut y dylai weithredu, mae'r cyntaf o argymhellion yr Athro Hazelkorn, sef yr angen i ddatblygu gweledigaeth gyffredinol ar gyfer y system addysg ôl-orfodol i Gymru, heb gael sylw priodol hyd yn hyn."

"Mae'r sector ôl-orfodol yng Nghymru yn hyblyg, yn ymatebol ac yn awyddus i helpu i greu gweledigaeth gyffredin, hirdymor y gall pob chwaraewr ei gefnogi. Edrychwn ymlaen at weithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu hyn."

News & Press contact

For all media enquiries, please contact:

Claire Roberts
External Affairs Director

T: 02920 522 500
M: 07534 859426

Related page

Other Press