Adroddiad yn llunio trefn fonitro newydd ar gyfer colegau a phrifysgolion yng Nghymru

13-06-18

Bydd cynigion a gyflwynir mewn adroddiad a ryddhawyd heddiw gan Lywodraeth Cymru yn newid sicrwydd ansawdd addysg ôl-16 yng Nghymru yn ôl yr elusen ColegauCymru. Wrth ymateb i'r adroddiad gan yr Athro Harvey Weingarten, mae'r corff wedi croesawu'r ymrwymiad i fframwaith unedig sy'n dwyn ynghyd yr holl ddarpariaeth addysg ôl-16 ond mae wedi rhybuddio y gallai rhai cynigion fod yn rhy gyfyngol.

Dywedodd Dr Rachel Bowen, Cyfarwyddwr Polisi yng NgholegauCymru, "Croesawir system sy'n uno darparwyr o dan system gyffredin. Fodd bynnag, byddem yn annog rhybuddiad wrth ddechrau ar broses adolygu flynyddol anhyblyg sy'n gadael ychydig o amser i weithredu gwelliannau ac yn cychwyn adolygiad da blynyddol.

"Fe fyddem hefyd yn tynnu sylw at yr angen i sefydliadau allu ymateb yn unigol fel cyrff ymreolaethol i'r heriau y maent yn eu hwynebu. Ni ddylai dull cyffredin o fonitro ac adolygu atal colegau a phrifysgolion rhag ymateb mewn ffordd sy'n mynd i'r afael â'u hamgylchiadau unigryw. "

Mae'r adroddiad yn ffurfio rhan o adolygiad ehangach Llywodraeth Cymru o reoleiddio, ariannu a chynllunio strategol addysg ôl orfodol. Mae adroddiad Weingarten yn cyd-fynd â'r cynigion a amlinellwyd yn yr ymgynghoriad presennol i sefydlu'r Comisiwn Addysg Trydyddol ac Ymchwil ac mae ColegauCymru ar hyn o bryd yn ymgysylltu ag ystod eang o gyrff a rhanddeiliaid eraill wrth baratoi ei ymateb.

Daeth Dr Bowen i'r casgliad, "Mae'r adroddiad hwn yn amserol ac yn darparu gwybodaeth ychwanegol ar swyddogaethau arfaethedig y comisiwn trydyddol."