19-07-18 Sicrhau cymwysterau cludadwy a throsglwyddadwy drwy Ewrop i ddysgwyr galwedigaethol Cymru

Mae ColegauCymru, yr elusen addysg ôl-orfodol, wedi cael cyllid Ewropeaidd i sicrhau bod modd parhau i feincnodi cymwysterau yng Nghymru ochr yn ochr â’r rheini o Ewrop.Mae cadarnhau’r cyllid hwn yn newydd calonogol wrth i drafodaethau Brexit barhau, a bydd yn golygu bod modd i ColegauCymru hyrwyddo pa mor dryloyw a chludadwy yw ei gymwysterau ar draws yr Undeb Ewropeaidd.

 

Un o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru i’r sector Addysg Bellach yng Nghymru yw meincnodi rhyngwladol. Gyda’r cyllid hwn, bydd modd i ColegauCymru barhau â’i waith fel y Pwynt Cyswllt Cenedlaethol yng Nghymru ar gyfer cynlluniau Ewropeaidd sy'n ymwneud â sgiliau, symudedd a chymwysterau.At hynny, mae ColegauCymru yn rhoi hwb pellach i’r flaenoriaeth hon drwy hyrwyddo a sicrhau cyllid ar gyfer symudedd dysgwyr a staff yn y sector, a thrwy barhau i greu partneriaethau a rhwydweithiau cryf yn y Deyrnas Unedig a thrwy Ewrop ar gyfer addysg a hyfforddiant galwedigaethol.

 

Croesawodd ColegauCymru y “fframwaith symudedd” a gynigiwyd yn ddiweddar fel rhan o gynllun Brexit y Deyrnas Unedig. Fframwaith fydd hwn i ganiatáu i ddinasyddion y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd deithio i wledydd ei gilydd er mwyn gwneud cais i astudio a dilyn cyfleoedd gwaith.

 

Gyda’r cyllid hwn, bydd ColegauCymru yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a Cymwysterau Cymru dros y tair blynedd nesaf, er mwyn sicrhau bod modd parhau i gymharu cymwysterau yng Nghymru â’r rheini yn yr Undeb Ewropeaidd, yn ogystal â’r tu hwnt yn Awstralia a Hong Kong.

 

Meddai Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, “Fel y Pwynt Cyswllt Cenedlaethol yng Nghymru, rydym yn dal i fod wedi ymrwymo i sicrhau bod modd cydnabod a throsglwyddo sgiliau a chymwysterau o Gymru yng ngweddill y byd.Gan rannu ein gweledigaeth, ffurfiodd ColegauCymru bartneriaeth yn 2016 gyda Phwyntiau Cyswllt Cenedlaethol yr Alban (Partneriaeth SCQF) a Gogledd Iwerddon (Rheoleiddio CECA) a chreu gwefan ‘SgiliauiEwrop’ sy’n cyd-fynd â’r EQF (y Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd).Adnodd yw’r wefan i helpu dysgwyr, gweithwyr, colegau, prifysgolion a chynghorwyr gyrfaoedd ddeall sut mae sgiliau a chymwysterau yn cael eu cydnabod ar draws Ewrop.Bydd y berthynas yn parhau i dyfu a ffynnu wrth inni barhau ar ein taith”.

 

Ychwanegodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, “Mae gennym lawer i fod yn falch ohono o ran ein cymwysterau a’n sgiliau yma yng Nghymru, ac rwy’n croesawu’r datblygiad hwn.Mae’n rhaid i’r byd addysg, y llywodraeth a busnesau gydweithio i sicrhau ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau nad oes rhwystrau i sgiliau, cymwysterau a dysgwyr o ran symudedd a’r gallu i’w trosglwyddo.Dyma ddatblygiad o bwys mawr i’n dysgwyr yng ngholegau Cymru heddiw, ac mae’n adleisio neges Llywodraeth Cymru bod Cymru yn dal ar agor i fusnes.”