Twf mewn momentwm prentisiaethau yn darparu cyfle i ddysgwyr a chyflogwyr

24-08-2018

Mae ColegauCymru yn galw am hyblygrwydd mewn prentisiaethau. Mae'n awyddus i Fwrdd Cynghori Prentisiaethau Cymru weithio'n dryloyw i ddylunio ac esblygu fframweithiau ar y cyd â galw'r diwydiant, wrth i fomentwm a niferoedd prentisiaethau gynyddu.

Wrth groesawu argymhellion y Pwyllgor ESS yn adroddiad Yr Ardoll Brentisiaethau: flwyddyn yn ddiweddarach, dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, "fod hyrwyddo prentisiaethau wedi llwyddo i ddarparu llwybr a mynediad at addysg, hyfforddiant a sgiliau i ddysgwyr o bob cefndir. Fodd bynnag, ni ddylai symud i ganolbwyntio ar brentisiaethau lefel uwch beryglu mynediad i brentisiaethau lefel is mewn unrhyw fodd. Rhaid i'r ffocws barhau ar lwybrau prentisiaethau ansawdd uchel sy'n agored i bob dysgwr. "

Wrth gyfeirio at yr adroddiad, dywedodd Mr Davies "nid yw swyddi yn yr economi sylfaen yn swyddi lefel isel yn unig, mae yna gyfleoedd dilyniant gyrfaol ac mae angen eu hyrwyddo a'u hwyluso."

Wrth gloi dywedodd "blwyddyn yn ddiweddarach mae’n deg cydnabod y pellter a deithiwyd." Ychwanegodd, "mae'n parhau’n bwysig i gofio bod addysg a hyfforddiant galwedigaethol yn ymwneud â mwy na phrentisiaethau yn unig, a bod opsiynau dysgu eraill ar gael."

Mae'r adroddiad hwn yn atgof amserol i Lywodraeth Cymru a darparwyr prentisiaethau ar sut i fanteisio ar y cynnydd mewn diddordeb er mwyn annog mwy o ymgysylltiad rhwng cyflogwyr a phobl ifanc. Dylai Llywodraeth Cymru barhau i gadw golwg ar effaith yr ardoll ac adrodd yn rheolaidd ar gynnydd.

Rydym yn ddiolchgar i'r pwyllgor ESS am y cyfle i ymateb. Adroddiad isod.

Llun - www.cynulliad.cymru

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Yr Ardoll Brentisiaethau: flwyddyn yn ddiweddarach

http://www.collegeswales.ac.uk/uploads/img/Apprenticeship Levy follow up report-Welsh.pdf