Arolygiad Estyn yn adlewyrchu’r newid mewn natur darpariaeth colegau

05-09-18

Wrth i addysg ôl-16 newid a gwella, mae colegau'n parhau i fod yn ymrwymedig i addysgu a rhagoriaeth ddysgu mewn cymunedau ledled Cymru. Wrth ymateb i'r galwadau am newid o'r sector, eleni bydd Estyn yn cyflwyno ffordd newydd o arolygu colegau y maen nhw'n teimlo sy'n deg ac yn hyblyg.

Mae'r model newydd, sy'n canolbwyntio ar bum maes arolygu gydag un dyfarniad ar gyfer pob ardal wedi teilwra yn fwy at golegau sy'n darparu ystod eang o ddarpariaeth. Bydd y ffocws ar yr agweddau canlynol o ddysgu, safonau, lles ac agweddau at ddysgu, profiad dysgu ac addysgu, gofal, cefnogaeth ac arweiniad ac arweinyddiaeth a rheolaeth oll yn cael eu monitro a'u hasesu.

Mae ColegauCymru yn croesawu'r datblygiad ac yn gefnogol o system arolygu sy'n canolbwyntio ar weithredu i gefnogi gwelliant er budd boddhad dysgwyr a mynediad at gyfleoedd dysgu gydol oes.

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, yr elusen ôl-orfodol, 'mae colegau'n ymdrechu i fod y gorau y gallant ac maent wedi ymrwymo i ragori ar safonau er lles y dysgwr. Wrth i addysg newid ac esblygu, felly rhaid bod y dull arolygu hefyd. "

Parhaodd "Rydym yn hyderus y bydd colegau'n parhau i ennill y raddfa ardderchog gan Estyn drwy wrando ac ymgysylltu â'r sector wrth beilota'r fframwaith arolygu newydd."

https://www.estyn.llyw.cymru/newidiadau-i-arolygiadau-colegau-addysg-bellach?_ga=2.81307604.2101765279.1536142209-1264336861.1513850647