Mae ColegauCymru yn croesawu'r dull cyfannol o ddysgu a amlinellir yng nghwricwlwm Cwricwlwm Cymru 2022

Cyrraedd carreg filltir arall rydym heddiw (30 Ebrill 2019) wrth i Lywodraeth Cymru gyhoeddi drafft Cwricwlwm i Gymru 2022. Ar ôl sicrhau mewnbwn ymarferwyr arbenigol o Addysg Bellach i ddatblygiad y chwe Maes Dysgu a Phrofiad, dywedodd ColegauCymru, os yw y datblygiadau yn cael ei weithredu'n llwyddiannus, y dylai'r dull newydd o ddatblygu cwricwlwm arwain at ddysgwyr sydd mewn gwell sefyllfa i drosglwyddo i addysg ôl-orfodol.

Mae'r cynigion yn disodli'r cwricwlwm cenedlaethol presennol ac yn cynnig fframwaith cenedlaethol y dylai ysgolion a meithrinfeydd ei ddefnyddio i ddatblygu eu cwricwlwm ysgol eu hunain. Drwy gydol y broses ymgynghori, mae ColegauCymru wedi parhau i atgoffa’r Llywodraeth bod hi’n hanfodol sicrhau o safbwynt AB, cyfleoedd trosglwyddiad effeithiol i gyfleoedd dysgu parhaus.

Wrth gydnabod y cyd-destun y mae'r newidiadau arfaethedig yn digwydd ynddo, dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, “credwn fod angen deall yn glir, er gwaethaf y newidiadau, ein hymdrechion, ein bwriadau a'n dyheadau gorau, na fydd pob dysgwr yn gadael yr ysgol yn 16 oed di llwyddo i gael y canlyniadau dymunol. Waeth beth yw'r cyflawniad crynodol yn un ar bymtheg oed, i bob dysgwr, rhaid rhoi camau pendant ar waith i sicrhau pontio effeithiol ac ymgorffori diwylliant o ddysgu gydol oes. Mae hefyd yn hanfodol bod yr anghenion a'r cyfleoedd penodol a gynigir gan bontio tuag at addysg a hyfforddiant galwedigaethol yn glir o fewn y cwricwlwm.”

I gydnabod ein nod cenedlaethol i gyflawni miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, mae'n rhaid i'r cwricwlwm newydd gefnogi ysgolion i gyflwyno addysgu, dysgu ac asesu ystyrlon yn y Gymraeg. Rhaid i hyn sicrhau bod yr iaith yn cael ei hystyried yn berthnasol i astudiaethau galwedigaethol a chymwysterau technegol cymhwysol fel y mae i ddatblygu dilyniant academaidd.

Mae ColegauCymru, yr elusen addysg a hyfforddiant ôl-orfodol hefyd yn credu y bydd hyfforddiant a DPP ar gyfer staff Addysg Bellach yn hanfodol, er mwyn cefnogi dysgwyr ar eu taith o'r ysgol i'r coleg ac ymlaen i'w bywydau gwaith. Fel mewn ysgolion bydd hefyd angen elfen sylweddol o newid diwylliant ac i'r dull o weithredu a modelau cyflwyno o fewn AB. Mae angen i'r newidiadau gynnwys cyfnod cynllunio di-dor i sicrhau bod sefydliadau'n barod i dderbyn y dysgwyr wrth iddynt gwblhau eu taith ysgol. Un elfen allweddol o'r dull hwn yw sicrhau parch cydradd a chyllid ar gyfer datblygu gweithlu AB o weithwyr proffesiynol deuol, sydd â sgiliau cyfartal yn eu maes addysgu ac yn eu maes ymarfer galwedigaethol neu broffesiynol. O gofio'r amserlen, nodwn y bydd y rhai cyntaf i ymuno ag AB o'r cwricwlwm newydd yn 2026. Mi fydd colegau'n parhau i weithio gyda'r dysgwyr a prentisiaid na fyddant wedi elwa o'r newidiadau yn y cwricwlwm. Fel darparwyr dysgu gydol oes, bydd unigolion sydd wedi cwblhau eu haddysg oedran ysgol beth amser yn ôl hefyd yn parhau i fod yn rhan annatod a gwerthfawr o'r gymuned ddysgu AB ar gyrsiau amser llawn a rhan-amser. Bydd natur amrywiol y dysgwyr yn amlwg yn y dyfodol ym meddyliau darlithwyr ac aseswyr AB wrth i'r newidiadau ddigwydd.

Mae'r newidiadau yn yr addysg gyffredinol yn digwydd ochr yn ochr â'r goblygiadau sylweddol wrth weithredu argymhellion adroddiad yr Athro Hazelkorn ‘Tuag at 2030’. Mae angen i unrhyw weledigaeth ar gyfer addysg a hyfforddiant ôl-orfodol ystyried y mathau newydd o ddysgwyr y gellir eu disgwyl o'r system orfodol yn y blynyddoedd i ddod yn ogystal â'r rhai sy'n dychwelyd i faes addysg a hyfforddiant. Ymhellach, gan y bydd newidiadau i arholiadau TGAU neu arholiadau ac asesiadau cyfwerth yn anochel yn dilyn y cwricwlwm newydd, mae'r sector Addysg Bellach yn awyddus i barhau i gefnogi datblygiad, gweithrediad, ac integreiddio, y cwricwlwm newydd yn y system addysg ehangach yng Nghymru. Byddwn yn parhau i herio a chefnogi i sicrhau ein bod gyda'n gilydd yn cyflawni system addysg ‘a wnaed yng Nghymru ac a wnaed ar gyfer Cymru’ sy'n addas at y diben ar gyfer ein dysgwyr, staff, yr economi a chymdeithas yn gyffredinol.

(DIWEDD)

Nodiadau:
Cyfres o ddogfennau canllaw statudol yw’r drafft Cwricwlwm i Gymru 2022 yn cynnwys:
canllaw i Cwricwlwm i Gymru 2022
arweiniad ar gyfer pob un o'r Meysydd Dysgu a Phrofiad
cynigion i lywio'r gwaith o ddatblygu canllawiau statudol ar gyfer Asesu

Ymwelwch â Hwb i weld drafft Cwricwlwm i Gymru 2022 ac i ddarparu adborth – https://hwb.llyw.cymru/

Am ragor o wybodaeth:
I ddarllen y datganiad i’r wasg https://llyw.cymru/hysbysiadau/chwilio