Fforwm Penaethiaid a Phrif Weithredwyr ColegauCymru

Mae Fforwm Penaethiaid ColegauCymru yng ngrŵp ymgynghorol sydd a chylch gorchwyl i ddarparu fforwm trafod ar faterion cyffredin sydd o ddiddordeb i golegau a sefydliadau addysg ôl-16 sy'n derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru. Ei brif bwrpas yw gwneud sylwadau ar ran ei aelodau i bersonau sy'n ymwneud ag addysg ôl orfodol a'i gyllid yng Nghymru, i wella cyfleoedd dysgwyr. Mae'r colegau a gynrychiolir yn y Fforwm oll yn nhanysgrifwyr i'r elusen ac mae ganddynt rôl bwysig wrth sicrhau bod eu gwaith yn seiliedig ar ddarparu addysg a hyfforddiant academaidd a galwedigaethol o’r radd flaenaf. Agwedd allweddol o waith y Fforwm yw sefydlu canllawiau i Gyrff Llywodraethu ar gynnig cyflog blynyddol y sector AB. Mewn partneriaeth gymdeithasol â'r undebau llafur, mae'n gyfrifol am adolygu, datblygu a monitro'r Contract Cyffredin AB.

Mae gan y Fforwm dri is-grŵp; Grŵp Cwricwlwm ac Ansawdd, Rhwydwaith Cyfarwyddwyr Cyllid a Rhwydwaith Cyfarwyddwyr Adnoddau Dynol. Mae Aelod o’r Fforwm yn cadeirio pob grŵp a'r diben yw cynghori a chefnogi datblygiad polisi ac ymarfer.