datblygu proffesiynol parhaus

Mae ColegauCymru yn darparu nifer o gyfleoedd datblygu proffesiynol ar gyfer staff colegau, gan gynnwys y rhaglen Gradd Meistr boblogaidd mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (AB), a Thystysgrif Ôl-Raddedig mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Mae ColegauCymru hefyd yn cydlynu Rhwydwaith Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon (AB).

Gradd Meistr mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth (AB)

Mae Prifysgol De Cymru, mewn partneriaeth â CholegauCymru, yn cynnig rhaglen ddatblygu ar lefel ôl-raddedig sydd wedi ei anelu at reolwyr canolig ac uwch o fewn y sectorau AB ac Addysg Uwch yn ogystal â’r sector dysgu a sgiliau ehangach. Mae’r rhaglen, sydd wedi parhau i ddenu nifer hyfyw o geisiadau er iddi gychwyn yn 2003, wedi ei seilio ar Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol LLUK. Mae’n ofynnol ar aelod o staff mewn sefydliad AB sydd â diddordeb mewn ymgymryd â’r Rhaglen Gradd Meistr gael ei h/enwebu gan ei sefydliad. Cysyllter â Mike Jones, Arweinydd Llwybr, am ragor o wybodaeth neu i wneud cais.

Tystysgrif Ôl-Raddedig mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Cychwynnodd y cwrs Lefel 7 hwn ym mis Medi 2010. Caiff y cwrs ei ddarparu gan GolegauCymru at y cyd gyda Phrifysgol De Cymru. Datblygwyd y cwrs er mwyn gwella perfformaid rheolwyr llinell gyntaf ac arweinwyr timau. Anelir y rhaglen at reolwyr llinell gyntaf neu unigolion sydd am ddod yn reolwyr. Mae'r cwrs yn cynnig llwybr posib tuag at radd Meistr. Mae rhagor o wybodaeth ar gael oddi wrth Mike Jones, ColegauCymru.

Rhwydwaith Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon

Mae’r Rhwydwaith yn cynnig cyfle i archwilio y materion sydd o bwys i hyfforddiant athrawon yng Nghymru; rhannu arfer dda; hybu cydweithrediadau; cynnig cyngor i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau a chyrff strategol; ac i gynnal seminarau a chynadleddau lle’n briodol. Mae cwmpas yr aelodaeth yn eang, ac yn cynnwys pob un o’r sefydliadau AB ac Addysg Uwch sy’n ymwneud â hyfforddiant athrawon (AB) a hefyd Estyn, Llywodraeth Cynulliad Cymru, a Ffederasiwn Hyfforddiant Cymru.

cyfleoedd eraill

Cynllun Sabothol a weinyddir gan Lywodraeth Cymru.

ColegauCymru, Uned 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Caerdydd, CF15 7AB. E:helo@colegaucymru.ac.uk Ff: 029 2052 2500
CollegesWales, Unit 7, Cae Gwyrdd, Greenmeadow Springs, Tongwynlais Cardiff, CF15 7AB. E:hello@collegeswales.ac.uk T: 029 2052 2500
Gyrrwch y cyfrinair