Ein Haelodau

Ein haelodau yw’r 12 coleg yng Nghymru. Sefydliadau annibynnol, dielw yw colegau addysg bellach Cymru. Enw cyffredin arnynt yw cyrff NPISH (sefydliadau dielw sy’n gwasanaethu aelwydydd), a’r rheini’n gweithio er budd eu cymunedau. Mae’r colegau’n cael cyfran o’u cyllid gan Lywodraeth Cymru. Daw gweddill eu hincwm o’u gwaith gyda busnesau, o wasanaethau sydd wedi’u contractio, ac o weithgarwch rhyngwladol. Gan hynny, mae’r colegau yn rhan o’r sector gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Gellir disgrifio’r rhan fwyaf o golegau addysg bellach Cymru fel rhai lled drydyddol: hynny yw, colegau ydynt lle bydd un neu ragor o gampysau’n darparu addysg a hyfforddiant galwedigaethol yn ogystal â darparu addysg gyffredinol i ddisgyblion chweched dosbarth yr ardal leol. Mae un o’n haelodau yn sefydliad addysg bellach yn y gymuned sy’n darparu rhaglenni dysgu mewn lleoliadau cymunedol, yn hytrach nag ar gampysau coleg. At hynny, mae tri o’r colegau wedi uno â phrifysgolion: un â Phrifysgol De Cymru, a dau â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Ar ôl nifer o flynyddoedd o gyfuno darpariaeth yn y sector addysg a hyfforddiant ôl-16, mae nifer y colegau wedi lleihau’n sylweddol, ond maent hefyd wedi tyfu o ran eu maint a’u cryfder.

Er bod pob coleg wedi wynebu rhywfaint o newid strwythurol, bu mwy o newid o lawer mewn ambell goleg na’i gilydd. Ond nid yw’r cyfnod hwn o newid wedi golygu bod y ddarpariaeth yn unffurf. Maent yn dal i fod yn sefydliadau amrywiol eu natur. Nid oes unrhyw ddau goleg yr un fath yn union, ac maent yn amrywio’n sylweddol o ran maint, nifer a math y dysgwyr, yn ogystal ag ystod y rhaglenni a’r gwasanaethau a gynigir ynddynt.

Mae’r rhan fwyaf o’r colegau’n cynnig rhaglenni academaidd a galwedigaethol ill dau. Mae rhai wedi datblygu arbenigedd mewn sectorau galwedigaethol penodol, fel peirianneg, rheilffyrdd, y tir, peirianneg forol a thechnoleg bwyd. Mae rhai wedi dilyn cyfeiriad pendant tuag at wasanaethu rhannau penodol o’r boblogaeth, fel oedolion sy’n dychwelyd i ddysgu, addysg uwch, myfyrwyr rhyngwladol, neu hyfforddiant i fusnesau.

Mae’r colegau’n hollbwysig wrth helpu i gyflawni amcanion Llywodraeth Cymru, sef ehangu cyfranogiad, mynd i’r afael ag allgáu cymdeithasol, ac ysgogi adfywio economaidd.

Dod o hyd i goleg

Allwedd Coleg Penaethiaid a Phrif Weithredwyr Ffôn Gwefan
1 Coleg Gwent Guy Lacey 01495 333777 www.coleggwent.ac.uk
2 Addysg Oedolion Cymru Kathryn Robson 029 2023 5277 www.adultlearning.wales
3 Coleg Caerdydd a'r Fro Mike James 029 2025 0250 www.cavc.ac.uk
4 Coleg y Cymoedd Karen Phillips 01443 662800 www.cymoedd.ac.uk
5 Y Coleg Merthyr Tudful Lisa Thomas 01685 726000 www.merthyr.ac.uk
6 Coleg Penybont Simon Pirotte 01656 302302 www1.bridgend.ac.uk
7 Coleg Gŵyr Abertawe Mark Jones 01792 284000 www.gcs.ac.uk
8 Grŵp NPTC Mark Dacey 01639 648000 www.nptcgroup.ac.uk
9 Coleg Sir Gâr Dr Andrew Cornish 01554 748000 www.colegsirgar.ac.uk
10 Coleg Sir Benfro Dr Barry Walters 01437 753000 www.pembrokeshire.ac.uk
11 Coleg Ceredigion Dr Andrew Cornish 01554 748000 www.ceredigion.ac.uk
12 Grŵp Llandrillo Menai Dafydd Evans 01492 546666 www.gllm.ac.uk
13 Coleg Cambria Yanina Williams 0300 30 30 007 www.cambria.ac.uk

Ein Haelodau

Aelodau Cyswllt