Ffeithiau ac Ystadegau

172,470 o ddysgwyr yn AB yn 2016/17

Mae mwy o ddysgwyr nag erioed yn dewis astudio yn y maes addysg bellach. Yn 2016/17, roedd 172,470 o ddysgwyr gwahanol yn dilyn cyrsiau mewn sefydliadau addysg bellach, dysgu cymunedol yr awdurdod lleol, neu ddysgu seiliedig ar waith. Yn ôl adroddiad yn 2018 mae’r nifer sy’n dewis mynd i’r coleg ym Mlwyddyn 12 yn parhau i gynyddu. Dangosodd yr adroddiad bod 53.5% erbyn hyn yn astudio yn y sector addysg bellach, sy’n gynnydd o 2.5% am yr ail flwyddyn yn olynol.

Bydd ColegauCymru yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y newidiadau a ddisgwylir i gwricwlwm yr ysgolion yn rhan o’r Bil sydd ar y ffordd i ddiwygio’r cwricwlwm, a bod hyn yn cynyddu ymhellach y cyfleoedd i bobl ifanc wneud cynnydd yn eu gyrfa wrth adael yr ysgol.

Niferoedd dysgwyr yn ōl rhyw

 

Buddion i gymdeithas

Bydd cymdeithas yn derbyn £7.90 am bob £1 a fuddsoddir mewn colegau AB yng Nghymru.

Cyllid yr UE

Dros y 10 mlynedd ddiwethaf, mae colegau wedi cymryd rhan mewn nifer o brosiectau a mentrau a ariennir gan yr UE, gyda gwerth dros £594m.

Mae natur y prosiectau y mae'r colegau wedi ymwneud â yn bennaf yn cefnogi a chynyddu sgiliau'r gweithlu a dysgwyr sy'n ymuno â'r farchnad lafur. Mae'r prosiectau hyn, sy'n cynnwys colegau, yn targedu dros 110,000 o gyfranogwyr gyda dros 70,000 ohonynt yn ennill cymhwyster o ganlyniad.