Gweithio mewn Coleg

Gweithio yn AB

Mae colegau addysg bellach yn cyflogi ystod eang o staff mewn nifer o swyddi addysgu, swyddi technegol a swyddi proffesiynol. Yn ogystal â swyddi addysgu traddodiadol a galwedigaethol, mae’r rhan fwyaf o golegau hefyd yn cynnig swyddi yn y maes dysgu seiliedig ar waith. Mae'r rhan fwyaf o'r staff yn cael eu cyflogi'n uniongyrchol gan y sefydliadau addysg bellach, a’r rheini’n gyrff annibynnol, dielw. Cyfeirir atynt yn gyffredin fel cyrff NPISH (sefydliadau dielw sy’n gwasanaethu aelwydydd).

Mae’n rhaid i staff feddu ar gymhwyster cydnabyddedig yn y maes addysg ôl-orfodol, ac mae angen i staff addysgu a staff cymorth gofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg.

Yr un cytundeb cyflogaeth a roddir i’r holl staff sy’n cael eu cyflogi i wneud gwaith craidd yr holl golegau, sef eu gwaith fel sefydliadau addysg bellach. Mae'r cytundeb a’r tâl a’r amodau yn cael eu cytuno drwy gydfargeinio. Proses yw hon sy'n cael ei chefnogi a'i gweinyddu ar ran y sefydliadau unigol gan ColegauCymru.

Gyrfa mewn AB

Mae addysgwyr mewn colegau yn dysgu ar draws ystod eang o feysydd academaidd a galwedigaethol, o sgiliau sylfaenol i gymwysterau lefel uwch neu gradd. Caiff addysgwyr galwedigaethol, arddangoswyr a thiwtoriaid eu galw yn 'broffesiynwyr deuol'. Maent yn fedrus fel athro yn ogystal â gweithiwr proffesiynol technegol ym maes eu hunain.

Os hoffech chi i ddilyn gyrfa ym maes AB caiff y swyddi sydd ar gael ar hyn o bryd yn y sector deinamig a chyffrous yma i'w gweld ar y gwefan recriwtio arbenigol canlynol, fejobs, cewch hefyd wybodaeth am hyfforddiant i fod yn addysgwr Addysg Bellach galwedigaethol.

Yn ogystal ag addysgwyr, mae AB yn cynnig gyrfaoedd ysgogol ar gyfer ystod o broffesiynau a galwedigaethau. Gall y swyddi hyn cynnig cyfle i chi ddefnyddio’ch gwybodaeth a'ch sgiliau proffesiynol a thechnegol eich hunain er mwyn addysgu cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol yng Nghymru.

Contract Cyflogaeth Cenedlaethol Addysg Bellach

Cytunodd y cyd-undebau llafur ym mis Tachwedd 2013 a’r Bwrdd ColegauCymru yn Ionawr 2014, ar gontract cyflogaeth cenedlaethol ar gyfer y raddfa reoli, darlithwyr, a staff cymorth busnes mewn colegau addysg bellach yng Nghymru.

Cydgytundeb ar gyfer Cyflogi Cyflogeion Tymor Penodol
Mae'r cytundeb hwn wedi cael ei gytuno ar y cyd rhwng yr undebau llafur a chyflogwyr yng Nghydbwyllgor Negodi Cymru. Mae'r cytundeb i'w ddefnyddio gan Golegau unigol er mwyn datblygu polisi a gweithdrefnau ar gyfer y defnydd o gytundebau cyfnod penodol. Ymrwyma Colegau i wneud y mwyaf o gyfleoedd i ddarparu parhad cyflogaeth ar gyfer yr holl staff ac i ddefnyddio cytundebau tymor penodol yn gyfrifol ac yn gyfiawnadwy.


Cytundeb Tymor Penodol


Mae'r cytundeb hwn wedi cael ei gytuno ar y cyd rhwng undebau llafur a chyflogwyr yng Nghydbwyllgor Negodi Cymru. Mae'r cytundeb i'w ddefnyddio gan Golegau unigol er mwyn datblygu polisi ar gam-drin domestig. Cydnabuwyd y Colegau bod pob gweithiwr sy'n dioddef neu wedi dioddef cam-driniaeth ddomestig gyda’r hawl i godi a thrafod y mater gyda'u Rheolwr Llinell a / neu'r Adran Adnoddau Dynol, gan wybod y bydd y mater yn cael ei drin mewn modd heb feirniadaeth, ond yn sensitif, cyfrinachol ac effeithiol.


Cytundeb Cam-drin Domestig