Bwrdd ColegauCymru

Mae aelodau Bwrdd ColegauCymru yn gwasanaethu fel ymddiriedolwyr Elusennau a Chyfarwyddwyr y Cwmni Cyfyngedig trwy Warant. Mae aelodaeth y bwrdd yn annibynnol o’r corff cynrychioliadol, Fforwm y Penaethiaid, ond mae'n gweithio'n agos ag ef i gyflawni cenhadaeth strategol yr elusen. Mae'r gwaith yn cynnwys hyrwyddo addysg, hyfforddiant, sgiliau a chanlyniadau o'r radd flaenaf ar gyfer pob dysgwr yng Nghymru. Rhaid i bob Ymddiriedolwr a Chyfarwyddwr a benodir parhau yn y swydd am gyfnod cychwynnol o dair (3) mlynedd a defnyddio eu profiad personol a phroffesiynol i gefnogi'r Prif Weithredwr a staff ColegauCymru Cyf.


Dafydd Evans (Cadeirydd)


PRIF WEITHREDWR/PENNAETH, GRŴP LLANDRILLO MENAI
YMUNODD : MEDI 2016


Daeth Dafydd yn Brif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai ym mis Medi 2016, ar ôl bod yn Bennaeth Coleg Llandrillo (Awst 2014 - Awst 2016) ac yn Bennaeth Coleg Menai (Gorffennaf 2009 - Awst 2014). Mae’n Gyfrifydd sydd wedi cymhwyso gyda CIPFA, ac mae ganddo radd mewn Ystadegau o Brifysgol Cymru Aberystwyth. Yn rhinwedd ei waith fel Asesydd Cyswllt i Estyn, mae wedi cynnal arolygiadau o sawl coleg. Yn y gorffennol, cafodd ei secondio hefyd i weithio i Lywodraeth Cymru, gan wneud gwaith datblygu ar ddyrannu adnoddau ac aildrefnu’r sector ôl-16 yng Ngwynedd a Môn.

Guy Lacey

Guy Lacey (Dirprwy Gadeirydd)


PRIF WEITHREDWR/PENNAETH, COLEG GWENT
YMUNODD : GORFFENNAF 2018


Penodwyd Guy yn Brif Weithredwr/Pennaeth Coleg Gwent ym mis Awst 2015. Graddiodd o Brifysgol Brookes Rhydychen ac mae ganddo gymwysterau ôl-raddedig mewn Addysg Uwchradd o Brifysgol Caerfaddon. Mae Guy wedi treulio’r 25 mlynedd diwethaf mewn nifer o ysgolion a cholegau yn y Deyrnas Unedig, gan feithrin gwybodaeth am ffyrdd gwahanol o ddarparu sgiliau a hyfforddiant sy’n ateb anghenion pobl ifanc ac oedolion. At hynny, gweithiodd Guy fel arholwr TGAU i syndicet arholiadau Prifysgol Caergrawnt, yn ogystal ag fel Arolygydd Cymheiriaid i Estyn am dros ddeng mlynedd.
John Clutton

John Clutton  


CADEIRYDD, COLEG CAMBRIA
YMUNODD : TACHWEDD 2014


John yw Cadeirydd Coleg Cambria, ac mae’n aelod o Bwyllgor Arweinyddiaeth, Perfformiad a Gwella’r Coleg ynghyd â’r Pwyllgor Adnoddau Dynol, Cyllid ac Ystadau. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr ar Gwmni Hyfforddiant Cambrian a Novus Cambria. Mae gan John lond gwlad o brofiad a dealltwriaeth o’r byd addysg ac uwch reoli, ar ôl bod yn Gyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant a Hamdden Sir y Fflint. Yn ystod ei gyfnod fel Cyfarwyddwr, roedd yn gadeirydd Bwrdd Lleol Diogelu Plant Sir y Fflint, yn gadeirydd y Bartneriaeth Fframwaith Plant a Phobl Ifanc, ac yn Arolygydd ysgolion i Estyn. Wedi iddo ymddeol yn 2007, fe’i penodwyd gan Lywodraeth Cymru yn aelod o Fwrdd Adfer Addysg Annibynnol Sir Ddinbych. Ar wahoddiad Cyngor Wrecsam, bu’n gadeirydd ar Fwrdd Partneriaeth Dysgu Wrecsam, ac fe’i penodwyd hefyd gan yr awdurdod addysg yn llywodraethwr mewn ysgol uwchradd leol.
John Clutton

Paul Croke


CADEIRYDD, COLEG PENYBONT
YMUNODD : 1 AWST 2017


Graddiodd Paul o Brifysgol Caint ac mae ganddo gymwysterau ôl-raddedig o Brifysgol Rhydychen, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Morgannwg (Prifysgol De Cymru bellach). Mae’n un o Gymrodyr Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau a bu’n Bennaeth ar Goleg Gorseinon, Abertawe ac yn ddiweddarach ar Goleg Iâl, Wrecsam. Mae Paul wedi treulio’i holl yrfa broffesiynol (38 mlynedd) yn y sector addysg bellach, ar ôl gweithio yng ngholegau Crosskeys, Pont-y-pŵl ac Abertawe cyn dod yn bennaeth. Ar hyn o bryd, Paul yw Cadeirydd llywodraethwyr Coleg Penybont

John Clutton

Iestyn Morris


PENNAETH CYFREITHIOL A BUSNES, S4C
YMUNODD : 1 AWST 2017


Enwebwyd Iestyn yn unigolyn o bwys yn rhifyn 2015 o Legal 500. Mae’n arbenigo mewn cyfraith cyflogaeth, cyfraith pensiynau a chyfraith addysg. Bu Iestyn yn bartner yn Capital Law, gan gynghori ar bob agwedd ar gyfraith cyflogaeth, ac mae ganddo brofiad penodol mewn ailstrwythuro corfforaethol, cyd-gytundebau, perthnasau diwydiannol a TUPE. Ymunodd ag S4C ym mis Medi 2018, ac mae’n siaradwr Cymraeg rhugl.