Gweithio gyda ni

Os ydych chi’n frwd dros addysg bellach, ac am wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc a chyfleoedd dysgu gydol oes yng Nghymru, ystyriwch yrfa gyda ColegauCymru.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal sy’n credu y gall pobl o gefndiroedd gwahanol gynnig syniadau ffres, ffyrdd newydd o feddwl, a ffyrdd newydd o weithio. Dyma fydd yn gwneud y modd y gweithiwn yn fwy effeithiol ac effeithlon. Nod ein polisi Cyfleoedd Cyfartal yw sicrhau nad oes unrhyw ymgeisydd am swydd, cyflogai na gweithiwr yn wynebu gwahaniaethu naill ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol a hynny ar sail oedran, iaith, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol.

Nid oes swyddi gwag ar hyn o bryd