Polisi a Datblygu

Gwaith ColegauCymru yw cynrychioli'r sector addysg bellach ymhlith y rheini sy’n gwneud penderfyniadau a’r rheini sy’n dylanwadu ar bolisïau sy’n effeithio ar addysg a hyfforddiant ôl-16. Mae hyn yn cynnwys y cysylltiadau rhwng addysg a’r economi, iechyd a llesiant.

Nod ein gwaith yw rhoi mwy o amlygrwydd i’r sector addysg bellach yng Nghymru a chryfhau ei ddylanwad, gan sicrhau bod dysgwyr yn gallu manteisio ar y cyfleoedd addysg a hyfforddiant gorau.

Mae materion addysg i raddau helaeth wedi’u datganoli, ac felly mae’r rhan fwyaf o’n gwaith polisi ac eirioli yn canolbwyntio ar weithgareddau Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

Rydym yn datblygu ac yn hyrwyddo ymatebion polisi i faterion o bwys, ac yn mynd ati hefyd i ymateb i alwadau Pwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol am dystiolaeth. Byddwn yn ymateb i ymgynghoriadau gan bob math o sefydliadau, ac yn cynrychioli’r sector addysg bellach ar amryw o bwyllgorau, grwpiau gorchwyl a gorffen, a grwpiau cynghori.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Dr Rachel Bowen rachel.bowen@colegaucymru.ac.uk