Grŵp Trawsbleidiol

Y Grŵp Trawsbleidiol Addysg Bellach a Sgiliau’r Dyfodol

Mae addysg bellach ac addysg alwedigaethol yn rhan hanfodol o economi Cymru, sy'n cyfrannu £ 4 biliwn y flwyddyn i economi Cymru, yn ogystal â gwella rhagolygon dysgwyr ar draws y genedl.

O ganlyniad, ym mis Mai 2017, sefydlodd ColegauCymru grŵp trawsbleidiol, sef grŵp sy’n trafod ac yn edrych ar gyfleoedd posibl i’r tirlun sgiliau yng Nghymru yn y dyfodol. Bydd y grŵp yn cyfarfod bob tymor (dair gwaith y flwyddyn) er mwyn hyrwyddo dealltwriaeth ymhlith Aelodau’r Cynulliad a rhanddeiliaid perthnasol eraill o’r materion sy’n wynebu addysg bellach a sgiliau’r dyfodol yng Nghymru.   

Ewch i wefan y Senedd i weld holl nodiadau, agendâu a chyflwyniadau cyfarfodydd y Grŵp Trawsbleidiol.

Mae cyfarfodydd y Grŵp Trawsbleidiol:

Denu cynulleidfa o tua 40-50, gynnwys Aelodau’r Cynulliad, Gweinidogion, Penaethiaid Colegau, arweinwyr busnes a rhanddeiliaid ehangach.

Ymhlith amcanion eraill y cyfarfodydd y mae: 

  • rhoi cyngor a chymorth i Aelodau’r Cynulliad am faterion o bwys sy’n ymwneud â’r sector addysg bellach   
  • dangos tystiolaeth o bwysigrwydd addysg fel rhywbeth hanfodol wrth greu'r gymdeithas gynhwysol rydym oll am ei gweld, gydag addysg bellach yn ganolog i hynny

Aelodaeth   

  • John Griffiths AC (Cadeirydd)
  • Bethan Sayed AC  
  • Vikki Howells AC  
  • Suzy Davies AC 
  • Mohammad Ashgar AC    
  • Ysgrifenyddiaeth ColegauCymru

Cyfarfodydd y Dyfodol


24/09/19 - Lansio adroddiad "Creu Cymru well - gwersi o Ewrop"

Cyfarfodydd Blaenorol


21/05/19 – Darparu Addysg Bellach Gynhwysol


19/02/19 – Pwyslais ar Iechyd Meddwl


09/10/18 – Cyllid ar gyfer y Dyfodol


22/05/18 – Rôl colegau addysg bellach wrth ddarparu cyflenwad o weithlu cynaliadwy yn y maes Iechyd a Gofal Iechyd 


30/01/18 – Pwyslais ar Adeiladu


26/09/17 – Addysg Bellach ar ei Newydd Wedd 


23/05/17 – Cyfarfod cychwynnol i drafod y cylch gorchwyl a chroesawu aelodau i’r grŵp

Drwy wahoddiad yn unig y mae modd bod yn bresennol yng nghyfarfodydd y Grŵp Trawsbleidiol. Os hoffech gael gwahoddiad, ynghyd â’r wybodaeth ddiweddaraf am waith ColegauCymru, cofrestrwch eich manylion yn www.fforwmservices.com

Cwmni Preifat Cyfyngedig yw Fforwm Services Limited. Mae’n is-gwmni sy’n berchen yn llwyr i ColegauCymru ac mae wedi’i gofrestru â Thŷ’r Cwmnïau.