Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae ColegauCymru’n cynnal prosiect sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru er mwyn cynorthwyo colegau wrth iddynt baratoi i roi’r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg ar waith. Prosiect yw hwn sy’n rhan o’r Gronfa Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol. Y nod yw cyflogi Arweinyddion Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol i fod yn gyfrifol am y canlynol: 

        
  •     Gweithio’n agos gyda’r pedwar Arweinydd Trawsnewid rhanbarthol (sy'n cynorthwyo’r awdurdodau lleol, yr ysgolion a’r colegau yn eu rhanbarth) i sicrhau dull cydlynol o drawsnewid pethau
  •    
  •      Hyrwyddo partneriaethau effeithiol rhwng colegau, awdurdodau lleol, ysgolion, byrddau iechyd a’r trydydd sector
  •      
  •     Creu cyswllt rhwng colegau a thîm Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg Llywodraeth Cymru
  •      
  •   Cynorthwyo gyda strategaeth gyfathrebu Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn deall goblygiadau’r Ddeddf ac yn gallu cyfrannu at y broses o’i rhoi ar waith.
  •  

Bydd y prosiect hefyd yn ariannu nifer bychan o ddigwyddiadau rhanbarthol a chenedlaethol er mwyn ceisio sicrhau cynnydd cyson.