Chwaraeon, Llesiant a Gwirfoddoli

Mae gan golegau addysg bellach Cymru 45,000 o ddysgwyr amser llawn rhwng 16 ac 19 oed, ac rydym am iddynt oll fod yn bobl egnïol. Ein cenhadaeth fel sector yw gwneud gwir wahaniaeth i iechyd ein pobl ifanc.

Mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru, ColegauCymru yw’r sefydliad sy’n arwain yn y maes chwaraeon mewn colegau addysg bellach, gan roi mwy o amlygrwydd i chwaraeon, gweithgarwch corfforol a gwirfoddoli drwy brosiectau a thrwy hyrwyddo chwaraeon ar lefel elitaidd yn y colegau.

Mae ColegauCymru a’i aelodau wedi ymrwymo i gynyddu’r nifer o fyfyrwyr addysg bellach yng Nghymru sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Er mwyn cyflawni’r uchelgais hon, rhaid inni fynd i’r afael ag anghydraddoldebau wrth i bobl gymryd rhan mewn chwaraeon, gyda’r nod o leihau’r bwlch rhwng y rhywiau a rhoi mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr anabl. Mae gweithio mewn partneriaeth ar brosiectau amrywiol wedi arwain at lwyddiant wrth roi mwy o gyfleoedd ac wrth ddenu dysgwyr newydd i gymryd rhan a mwynhau gweithgarwch corfforol yn y colegau a’r tu allan iddynt.

Blaenoriaeth arall yw gwneud myfyrwyr yn fwy cyflogadwy yn y maes chwaraeon a gweithgarwch corfforol, gan ddatblygu gweithlu cynaliadwy i addysg bellach a’r gymuned ar yr un pryd. Mae’r rhaglen llysgenhadon ifanc wedi bod yn hollbwysig wrth roi’r cyfleoedd gyrfa hyn i fyfyrwyr colegau, ynghyd â chyfleoedd i wneud cynnydd.

Mae'r gefnogaeth academaidd, gyfannol a chystadleuol i athletwyr elitaidd yn y sector addysg bellach, a hynny drwy raglenni chwaraeon y colegau, hefyd yn rhoi cyfleoedd heb eu hail i’n dysgwyr. I gael gwybod mwy am noddi, gwirfoddoli neu gefnogi digwyddiadau, cystadlaethau chwaraeon, gweithgareddau awyr agored neu gyfleoedd i wneud gweithgarwch corfforol ledled Cymru, cysylltwch â Robert Baynham, y Cydlynydd Chwaraeon robert.baynham@collegeswales.ac.uk.

Prosiectau Chwaraeon

Ymunodd ColegauCymru â nifer o brosiectau sy'n ymwneud â hyrwyddo gweithgaredd corfforol, ac yn ddiweddar proseict ehangu mynediad i gyfleoedd corfforol i gynulleidfaoedd anodd eu cyrraedd. Dyma rai o'r prosiectau isod .

Prosiect Llysgenhadon Datblygu Chwaraeon Ieuenctid (YSDA). Daeth 7 gwlad Ewropeaidd at ei gilydd i gydweithio i ddatblygu cyfleoedd newydd i wirfoddolwyr ifanc ennill profiad Ewropeaidd mewn datblygu chwaraeon. Llwyddodd y prosiect i recriwtio llysgenhadon o bob gwlad, cafodd eu hyfforddi'n llawn fel Llysgenhadon 'YSDA'. Roedd yn gyfle gwych iddynt ddatblygu gweithgareddau corfforol newydd ar gyfer eu grwpiau cyfoedion adra. Roedd y prosiect hefyd wedi helpu bobl ifanc i fynd i'r afael ag anweithgarwch ymhlith lleiafrifoedd ethnig yn eu cymunedau lleol. Bu'r prosiect YSDA yn annog gwirfoddolwyr ifanc i ddatblygu'r grwpiau cymdeithasol anghymwys hyn trwy weithgareddau corfforol.