Safonau'r Gymraeg

Safonau'r Iaith Gymraeg
Daeth y Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru o ganlyniad i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Mae'r egwyddor o beidio a trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yn graidd i'r datblygiad ac mae'r mesur yn rhoi statws swyddogol i'r Gymraeg yng Nghymru.

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi Safonau’r Gymraeg a osodir gan Lywodraeth Cymru dan Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Bydd ColegauCymru yn cydymffurfio â nhw o 25 Ionawr 2017.

Y Safonau

Cyfres o ofynion cyfreithiol rhwymol yw Safonau’r Gymraeg sy’n ceisio gwella’r gwasanaethau dwyieithog y gall pobl Cymru eu disgwyl gan nifer o gyrff cyhoeddus a statudol, gan gynnwys ColegauCymru. Mae’r Safonau’n nodi’n glir beth yw ein cyfrifoldebau o ran darparu gwasanaethau dwyieithog, gan sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Mae’n rhaid i ColegauCymru gydymffurfio â’r safonau canlynol:

Cyflenwi Gwasanaethau
Llunio Polisi
Gweithredu
Cadw Cofnodion
Hysbysiad cydymffurfio

Anfonwyd hysbysiad cydymffurfio i ColegauCymru ar 25 Ionawr 2016, sy’n nodi’r safonau sy’n berthnasol i ni. Mae’r Hysbysiad Cydymffurfio llawn ar gael isod.

Hysbysiad Cydymffurfio
Sicrhau cydymffurfiaeth

Rydym yn cofnodi sut rydym yn sicrhau cydymffurfiaeth â’r Safonau yn y ddogfen Cydymffurfiaeth â’r Safonau, sydd ar gael isod.

Byddwn hefyd yn cynhyrchu adroddiad blynyddol mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol.

Sicrhau cydymffurfiaeth
Adroddiad Blynyddol 2017-18
Cynllun Iaith

Dyma gynllun iaith ColegauCymru.

Cynllun yr Iaith Gymraeg
Sylwadau

Os hoffech wneud sylwad am ein defnydd o'r Gymraeg yna cysylltwch gyda helo@colegaucymru.ac.uk