Safonau'r Gymraeg

Daeth y Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru o ganlyniad i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Mae'r egwyddor o beidio a trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yn graidd i'r datblygiad ac mae'r mesur yn rhoi statws swyddogol i'r Gymraeg yng Nghymru.

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi Safonau’r Gymraeg a osodir gan Lywodraeth Cymru dan Adran 44 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Bydd ColegauCymru yn cydymffurfio â nhw o 25 Ionawr 2017.

Y Safonau

Cyfres o ofynion cyfreithiol rhwymol yw Safonau’r Gymraeg sy’n ceisio gwella’r gwasanaethau dwyieithog y gall pobl Cymru eu disgwyl gan nifer o gyrff cyhoeddus a statudol, gan gynnwys ColegauCymru. Mae’r Safonau’n nodi’n glir beth yw ein cyfrifoldebau o ran darparu gwasanaethau dwyieithog, gan sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Mae’n rhaid i ColegauCymru gydymffurfio â’r safonau canlynol:

  • Cyflenwi Gwasanaethau
  • Llunio Polisi
  • Gweithredu
  • Cadw Cofnodion

Hysbysiad cydymffurfio

Anfonwyd hysbysiad cydymffurfio i ColegauCymru ar 25 Ionawr 2016, sy’n nodi’r safonau sy’n berthnasol i ni. Mae’r Hysbysiad Cydymffurfio llawn ar gael isod.


Hysbysiad Cydymffurfio


Sicrhau cydymffurfiaeth

Rydym yn cofnodi sut rydym yn sicrhau cydymffurfiaeth â’r Safonau yn y ddogfen Cydymffurfiaeth â’r Safonau, sydd ar gael isod.

Byddwn hefyd yn cynhyrchu adroddiad blynyddol mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol.


Sicrhau cydymffurfiaeth


Adroddiadau Monitro

Adroddiad 1 Ebrill 2017 – 31 Mawrth 2018


Adroddiad 25 Ionawr 2017 – 31 Mawrth 2017


Cynllun Iaith

Dyma gynllun iaith ColegauCymru.


Cynllun yr Iaith Gymraeg


Sylwadau

Os hoffech wneud sylwad am ein defnydd o'r Gymraeg yna cysylltwch gyda helo@colegaucymru.ac.uk