Ewrop

Mae ColegauCymru (DU) Rhyngwladol yn gweithio gydag ystod o bartneriaid, cyllidwyr a rhanddeiliaid ar draws Ewrop i:

 • trefnu lleoliadau gwaith i fyfyrwyr a phrentisiaid Cymru mewn gwledydd Ewropeaidd
 • trefnu cyfnewid proffesiynol ar gyfer rheolwyr addysg
 • cydnabod sgiliau a chymwysterau ar draws Ewrop
 • cynrychioli'r sector fel aelod o Bwyllgor Monitro Rhaglen Cymru ar Gyllid yr UE.

Mae ColegauCymru, fel Pwynt Cysywllt Cenedlaethol (NCP) ar gyfer EQAVET, yn trefnu Gweithgaredd Dysgu Cyfoedion yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro ar Medi 29/30 2016

 1. Programme EQAVET

Mae ColegauCymru yn cydlynu ac yn arwain nifer o gyfleoedd datblygu ar gyfer dysgwyr galwedigaethol a staff trwy gyllid Erasmus +.
Erasmus + yw enw ffrwd cyllido addysg a dysgu gydol oes y Comisiwn Ewropeaidd.
Mae ein gwaith ar Erasmus + yn cynnwys y meysydd allweddol canlynol:

 • Ceisiadau: rydym yn arwain ar geisiadau consortia am gyllid Erasmus+ ar gyfer dysgwyr galwedigaethol a staff
 • Ymwybyddiaeth: rydym yn cyflwyno gwybodaeth i golegau, darparwyr hyfforddiant a chwmnïau sy'n defnyddio taflenni a fideo o arfer da
 • Cyngor: rydym yn cynghori ar y hygludedd a thryloywder o gymwysterau ar draws Ewrop. Yr ydym yn Bwynt Cyswllt Cenedlaethol Cymru ar gyfer EQF, ECVET a EQAVET.
 • Polisi: rydym yn cyfrannu at Asiantaeth Cenedlaethol y DU (NA UK) Erasmus Grŵp + Gwlad Cynghori (Cymru), Grŵp Ymgynghorol y Sector (DU) a'r Rhwydweithiau Dysgu (DU)

Dolenni allweddol ar weithgarwch Erasmus +:

1. Papur briffio: Datblygu Sgiliau Galwedigaethol gyda Erasmus + (July2016)

Dysgwyr a staff ar fanteision lleoliadau gwaith yn Ewrop (Rhestr chwarae YouTube)

Dyma Gydlynydd Rhyngwladol ColegauCymru, Sian Holleran, yn rhoi trosolwg o rôl a phwrpas lleoliadau gwaith tramor:

Ar ran Llywodraeth Cymru, ColegauCymru yw’r pwynt cyswllt arweiniol yng Nghymru ar gyfer cydlynu ystod o raglenni Ewropeaidd sy'n helpu dysgwyr, gweithwyr, cyflogwyr, colegau, prifysgolion a gyrfaoedd ymgynghorwyr i ddeall sut mae sgiliau a chymwysterau yn cael eu cydnabod ledled Ewrop.
Gyda'i gilydd, mae'r mentrau hyn yn:

 • cysylltu systemau cymwysterau cenedlaethol gwahanol wledydd i fframwaith cyfeirio Ewropeaidd cyffredin, gan wneud cymwysterau cenedlaethol yn fwy darllenadwy ar draws Ewrop
 • dangos y sgiliau a'r cymwysterau sydd eu hangen i gael gwaith mewn crefftau penodol yn Ewrop
 • darparu hyder gan sicrhau ansawdd rhaglenni addysg a hyfforddiant galwedigaethol yn Ewrop, gan adeiladu cyd-ymddiriedaeth, a
 • galluogi'r gydnabyddiaeth o gyflawniadau dysgwyr yn ystod cyfnodau o astudio a / neu hyfforddiant dramor (y gellir eu cynnal gan gyllid Erasmus +).

www.skillsforEurope.wales

 1. Adnabod dysgu sy'n cymryd lle dramor

Mae sefydliadau sy'n ymwneud ag addysg ôl-16 a hyfforddiant yng Nghymru, gan gynnwys colegau addysg bellach, wedi bod yn derbyn Cronfeydd Strwythurol yr UE ers 2007. Ers y refferendwm yn y DU ym Mehefin 2016 ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd, a’r mwyafrif wedi pleidleisio o blaid adael yr Undeb Ewropeaidd, mae'r Prif Weinidog Theresa May yn cymryd camau i dynnu'r DU o'r UE. Nid yw'r broses ffurfiol wedi dechrau eto ac mae ansicrwydd ynghylch ariannu yn y dyfodol, partneriaethau rhyngwladol a materion symudedd.

 1. Yr UE ac addysg a hyfforddiant ôl-16: trosolwg
 2. Canlyniad y Refferendwm dros yr UE: beth mae'n ei olygu ar gyfer addysg ôl-16 a hyfforddiant yng Nghymru (wedi’i diweddaru ar 8 Gorffennaf, 2016)

Cymorth ColegauCymru ar gyfer Cynllun Hyfforddi

Mae ColegauCymru wedi ei gofrestru gyda'r Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer General Block Exemption Regulation (GBER).

Amcan y Cynllun yw caniatáu colegau addysg bellach yng Nghymru i roi cymorth i fentrau yng Nghymru i fuddsoddi mewn hyfforddiant. Bydd y Cynllun yn caniatáu cefnogaeth y cyhoedd ar gyfer gweithgaredd hyfforddiant. Bydd y Cynllun yn rhedeg o 1 Ebrill 2016 tan 31 Rhagfyr 2020.

Mae'r colegau addysg bellach canlynol wedi'u hawdurdodi i weithredu'r cynllun:

Coleg Gwent, Coleg Catholig Dewi Sant, Coleg Caerdydd a'r Fro, Coleg y Cymoedd, Y Coleg Merthyr Tudful, Coleg Penybont, Grŵp NPTC, Coleg Gŵyr Abertawe, Coleg Sir Gâr, Coleg Sir Benfro, Coleg Ceredigion, Grŵp Llandrillo Menai, Coleg Cambria, Addysg Oedolion Cymru.

Mae'r cynllun yn cael ei ddefnyddio ar gyfer darparu cyrsiau ar y rhestr cyrsiau a gymeradwyir gan WEFO yn unig.

Mae ColegauCymru wedi ei gofrestru gyda'r Comisiwn Ewropeaidd a bydd yr holl gymorth a ddyfernir o dan y Cynllun yn dryloyw ac yn unol â'r meini prawf a nodir yn Erthygl 5 o'r General Block Exemption Regulation (GBER).

 1. Cynllun GBER

Rainova

Roedd ColegauCymru hefyd yn bartner yn y prosiect Ewropeaidd diweddar o'r enw Rainova. Dan arweiniad Tknika yng Ngwlad y Basg, cymerodd ymagwedd ranbarthol tuag at arloesedd yn y sector addysg a hyfforddiant galwedigaethol (VET).

Roedd 9 partner Ewropeaidd yn rhan o'r prosiect RAINOVA, yn amrywio o ysgol VET yn Nenmarc i ffederasiwn o fusnesau bach yn Sweden. Roedd ColegauCymru yn bartner yn cynrychioli colegau AB yng Nghymru. Cymerodd Tsieina a Chanada rhan fel partneriaid 'arsylwi'. Un o nodau prosiect RAINOVA oedd creu rhwydwaith arloesi Ewropeaidd a fyddai'n parhau ar ôl dyddiad y prosiect. Y cam cyntaf i sicrhau bod Cymru yn parhau i fod yn aelod gweithgar o'r rhwydwaith oedd trefnu ymweliad Erasmus + i Wlad y Basg.

Mae'r prosiect wedi dod i ben yn ffurfiol, ond mae ei etifeddiaeth yn parhau.

Teithiodd dirprwyaeth o 15 o uwch arweinwyr o golegau Addysg Bellach ar draws Cymru i Wlad y Basg, Sbaen ym mis Mehefin 2016 er mwyn archwilio dulliau rhanbarthol i arloesedd o fewn y sector addysg a hyfforddiant galwedigaethol (VET). Gyda chefnogaeth Tknika, sef canolfan arloesi llywodraeth Basg yn y rhanbarth, cafodd y ddirprwyaeth syniad o sut mae'r sector VET yn ymgysylltu â busnesau bach a chanolig (SMEs) ac asiantaethau eraill sy'n ymwneud ag arloesedd yn y rhanbarth.

Cyswllt Allweddol

Sian Holleran, ColegauCymru

T: (+44 0)29 2052 2500