Partneriaeth yn llesol i ddysgwyr Addysg Bellach Cymru drwy roi hwb i’w hiechyd a’u ffitrwydd

Dysgwyr gofal plant o Sir Gar yn y ras dros fywyd

 

19-09-18

Mae myfyrwyr segur yng ngholegau addysg bellach Cymru yn fwy tebygol o lawer erbyn hyn o roi cynnig ar chwaraeon a gweithgarwch corfforol sy’n cael effaith gadarnhaol ar eu dysgu.

Cymerodd dros 10% o ddysgwyr mewn colegau, a’r rheini’n bobl ifanc segur gynt, ran mewn gweithgaredd newydd yn y flwyddyn academaidd ddiwethaf.

Ac mae ymchwil newydd gan BlwBo wedi casglu bod cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol wedi gwella hyder a mwynhad y dysgwyr. Credai myfyrwyr hefyd y gallai cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon o’r fath helpu i leddfu’r straen o astudio a’u helpu gyda swyddi yn y dyfodol.

Ers 2014, mae partneriaeth rhwng ColegauCymru, colegau yng Nghymru a Chwaraeon Cymru wedi canolbwyntio ar roi mwy o gyfleoedd ac edrych ar ffyrdd arloesol o annog dysgwyr addysg bellach i fod yn egnïol.

Gyda chyllid gan Chwaraeon Cymru, mae colegau’n cynnig pob math o weithgareddau newydd a difyr sy’n rhoi cyfle i’r 47,000 o ddysgwyr ôl-16 sy’n astudio ar gyrsiau amser llawn yng Nghymru wella eu hiechyd a’u ffitrwydd. Cadarnhawyd y bydd y cyllid ar gyfer y cynllun yn parhau dros y flwyddyn academaidd nesaf.

Meddai Sally Begley, Aelod o Staff Sgiliau Sylfaenol Coleg y Cymoedd, “Roedd y cyfle i annog dysgwyr i fentro a’u gweld yn cymryd rhan mewn rhywbeth newydd yn wych. Roedd modd iddyn nhw feithrin cymaint mwy o hyder ac roedd hyn yn eu helpu i gydweithio fel rhan o dîm yn ôl yn yr ystafell ddosbarth, gan fod modd iddyn nhw ddangos pwy oedden nhw go iawn a pheidio â theimlo bod neb yn beirniadu eu gwaith.”

Mae gweithgareddau’r prosiect hyd yma wedi cynnwys cynnig tua 35 o weithgareddau chwaraeon a ffitrwydd gwahanol, ac roedd rhai o’r dewisiadau’n annisgwyl – gyda’r rheini ar gyrsiau plymio yn dewis mynd i ddosbarthiadau ioga a dysgwyr gofal plant yn chwarae pêl-droed.

Yn y rhan fwyaf o’r achosion, roedd y grŵp pwnc, gan weithio'n agos â’r tiwtor a staff y coleg, yn dewis y gweithgaredd yn benodol. Roedd y grwpiau a gymerodd ran yn cynrychioli 37 o bynciau gwahanol o’r 12 o golegau drwy Gymru a aeth ati i gynnig mwy i ddysgwyr drwy raglenni tiwtorial. Penderfynodd eraill gymryd rhan fel grwpiau a rhoi cynnig ar heriau newydd yn ymwneud â gweithgarwch corfforol a chodi arian.

Meddai Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, yr elusen addysg ôl-orfodol, “Mae colegau wastad wedi ymfalchïo mewn bod yn arloesol, ac mae ein partneriaeth â Chwaraeon Cymru wedi galluogi’r colegau i gynnig gweithgareddau corfforol sy’n atyniadol i'r rheini nad ydyn nhw'n ymddiddori’n draddodiadol mewn chwaraeon. Mae’r prosiect newydd wedi llwyddo i ehangu mynediad a chyfranogiad i ystod o ddysgwyr galwedigaethol, a hynny mewn meysydd fel Gofal Plant, Trin Gwallt, Adeiladu ac Astudiaethau Ceffylau.”

“Mae ColegauCymru a Chwaraeon Cymru yn frwd dros wreiddio gweithgarwch corfforol yn rhan o fywydau dyddiol dysgwyr mewn colegau, a’r gobaith yw cynnig mwy a buddsoddi mewn staff cymorth i gyflawni’r nod o greu gweithlu iachach a mwy egnïol yn y dyfodol”.

Dywedodd cynrychiolwyr o swyddi uwch yn y colegau pa mor bwysig oedd darpariaeth o’r fath fel strategaeth i fynd i’r afael â phroblemau iechyd meddwl a lles, gan nodi ei fod yn gwella’r profiad dysgu cyffredinol ar draws y coleg.

Ychwanegodd Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru Sarah Powell, “Mae Colegau’n rhoi cymuned naturiol i ddysgwyr gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol, gan fod gan lawer ohonynt gyfleusterau chwaraeon ar y campws gan gynnwys campfeydd a mannau awyr agored. Mewn ardaloedd gwledig, efallai mai’r coleg yw’r cyfle gorau i ddysgwyr gymryd rhan gyda’u cyfoedion yn ystod y diwrnod heb fod angen teithio ymhellach. Un o fuddion pwysig eraill y prosiect hwn yw’r effaith ddilynol ar greu gweithlu mwy ffit ac iach yn dyfodol, ac mae’r colegau’n dweud bod buddion ehangach o ran astudio ac ymddygiad. Ni all hyn ond fod yn beth da i bawb sy’n rhan o’r cynllun, ac rydym yn teimlo’n gyffrous am y posibiliadau yn y dyfodol."